Aktualności

Nabór członków do komisji konkursowej POPŻ 2020/2021

Prezydent Miasta Tychy ogłasza: nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

 

Nabór dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020 – 2021 w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji

Rodzaj zadania: Dystrybucja żywności do osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono na stronie internetowej pod adresem: 

http://www.mops.tychy.pl/zamowienia_publiczne/Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020_2021.html

Planowany termin posiedzenia komisji: 5 listopada 2020 r. 

źródło: http://www.mops.tychy.pl/zamowienia_publiczne/Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej__dot_POPZ_20202021.html                                                                                                                                  

 

 1. Termin, miejsce i forma zgłaszania kandydatów

Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na formularzu załącznik nr 1 (plik do pobrania) w terminie do 29 października 2020 r.  do godz. 9:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach, ul. Budowlanych 59, pok. 19 (tel. 32 323 22 74 )

 • Minimalne wymagania wobec kandydatów.
 1. Do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie biorą udziału w konkursie.
 2. Z grona zgłoszonych kandydatów zostanie wyłoniona osoba / osoby, które spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
 3. a) reprezentują organizację, która prowadzi działalność statutową w obszarach pokrywających się z zakresem tematycznym konkursu,
 4. b) posiadają kwalifikacje i doświadczenia w zakresie problematyki związanej z zadaniem konkursowym,
 5. c) posiadają doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających przynajmniej jedno z wymienionych w pkt III.2 kryteriów, preferowani będą kandydaci, którzy posiadają wyższe kwalifikacje i bogatsze doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniami konkursowymi oraz są dostępni w dniu planowanego posiedzenia komisji konkursowej.
 1. Dodatkowe informacje
 2. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy.
 3. Osoby powołane do składu komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o bezstronności.

Mały grant 13/2020

Oferta złożona przez RoPSAN Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim na realizację zadania publicznego pn. Powstrzymać pijanego kierowcę - kampania profilaktyczno - interwencyjna na rzecz ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, zwłaszcza kierowcom.

Nabór do komisji konkursowej NPP/ NPO

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór członków do komisji konkursowej celem rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie miasta Tychy w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie NPP i NPO w roku 2021

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.:
„Prowadzenie na terenie miasta Tychy w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”

PODZIĘKOWANIE ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU

Serdecznie dziękujemy za przekazanie 1% podatku za rok 2019 tyskim organizacjom pożytku publicznego. W trudnym czasie zagrożenia koronawirusem dzięki Państwa wsparciu zebraliśmy kwotę 1 880 629,73 zł. Ten gest dowodzi, że dostrzegają Państwo jak cenne i ważne są działania naszych stowarzyszeń i fundacji. Raz jeszcze dziękujemy i prosimy o Państwa wsparcie dla tyskich organizacji również w przyszłym roku.

Film "Zostaw 1%"

1kolaż

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X