BO w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś napisz e-mail na adres: lub zadzwoń 32 776 34 55.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują Tyszanie podczas głosowania na konkretne zadania zgłoszone przez mieszkańców.

Ile wynosi kwota na Budżet Obywatelski na rok 2023?

Przewidziana kwota środków przeznaczonych na wydatkowanie w ramach tyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 wynosi 5 000 000 złotych.

Jakie projekty mogą być realizowane w Budżecie Obywatelskim?

Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych oraz zadań społecznych. Projekty do BO można składać w 2 kategoriach:

A. projekty ogólnomiejskie dotyczące ogółu mieszkańców (kwota przeznaczona na te projekty wynosi 500 000 zł)

 • projekty skierowane są do mieszkańców całego miasta, m.in.: zadania na terenie parków, OW Paprocany, wybiegi dla psów itp.;
 • ich lokalizacja obejmuje co najmniej 2 okręgi konsultacyjne;
 • dotyczą placówek oświatowych;
 • wymagana liczba osób popierających wniosek to 40 osób.

B. projekty ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta (kwota przeznaczona na te projekty wynosi 4 500 000 zł

 • mają charakter lokalny i zostaną przyporządkowywane jednemu z dotychczasowych okręgów konsultacyjnych;
 • wymagana liczba osób popierających wniosek to 15 osób.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?

Projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec miasta Tychy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Kto może podpisać się na liście osób popierających projekt?

Mieszkaniec miasta Tychy, który potrafi się samodzielnie podpisać. Zachęcamy, aby wnioski dotyczące rejonu były poparte przez osoby zamieszkujące dany rejon.

 

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby zgłosić projekt?

Każdy projekt dla ogółu mieszkańców musi zostać poparty podpisami przynajmniej 40 mieszkańców gminy, natomiast każdy projekt rejonowy musi zostać poparty podpisami przynajmniej 15 mieszkańców gminy.

Ile wniosków może złożyć mieszkaniec Miasta Tychy?

Nie ma ograniczeń co do liczby składanych wniosków. Każdy mieszkaniec może ich złożyć dowolną liczbę.

W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Projekt należy złożyć na aktualnym formularzu zgłoszeniowym, który można:

 • pobrać na stronie razemtychy.pl
 • odebrać w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30, pok. 209

lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami:

 • złóż osobiście w Głównym Punkcie Konsultacyjnym lub BOK UM Tychy lub
 • wyślij listownie na adres: Urząd Miasta Tychy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Barona 30 pok. 209; 43-100 Tychy lub
 • zeskanuj wniosek i wyślij na adres: (oryginał dostarcz do Głównego Punktu Konsultacyjnego w ciągu 7 dni).

Co to znaczy, że projekt musi być ogólnodostępny?

Oznacza to, że projekt musi być dostępny dla wszystkich mieszkańców Tychów oraz korzystanie z niego nie może być płatne.

Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?

Nie. Po wybraniu projektu przez mieszkańców podczas głosowania, zadanie zostanie przekazane do realizacji do właściwej jednostki lub wydziału Urzędu Miasta.

Czy mogę wskazać realizatora projektu?

Realizacja projektu będzie poprzedzona wyborem wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami zamówień publicznych przez jednostki lub wydziały Urzędu Miasta.

Czy w ramach Bo można realizować zadania w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia.

Co należy ująć w szacunkowych kosztach projektu?

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty z uwzględnieniem poszczególnych części zadania. W szacunkowych kosztach można ująć: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny, koszty promocji itp.

Kto może głosować na projekty?

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec miasta Tychy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania w Tychach.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Decyduje liczba ważnych głosów oddanych przez mieszkańców na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

Czy ten sam projekt może być złożony przez kilku mieszkańców?

W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie, po uzyskaniu zgody wnioskodawców projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jedno zadanie.

Co się stanie, gdy zostaną zgłoszone dwa projekty na tą samą lokalizację?

Staramy się skontaktować autorów projektów i to od ich decyzji zależy, czy połączą złożone projekty, czy zdecydują się na rywalizację.

Czy można zgłosić projekt, które nie został wybrany przez mieszkańców w poprzednich edycjach BO?

Można ponownie złożyć taki projekt.

Czy można wycofać zgłoszony projekt?

Tak, można wycofać wniosek do momentu ogłoszenia listy projektów do głosowania.

Jak wypełnić formularz zgłoszenia projektu?

Na stronie razemtychy.pl zamieściliśmy poradnik „Jak wypełnić formularz zgłoszenia projektu do BO”.

Czy można uzupełnić złożony wniosek?

Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.

Czy istnieje możliwość odwołania się od oceny negatywnej projektu?

Tak. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list projektów do głosowania, autorom projektów, które zostały negatywnie ocenione, przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta na formularzu , który jest dostępny Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Prezydent Miasta, po zasięgnięciu opinii Zespołu konsultacyjnego, ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia takiego projektu na liście do głosowania. W terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania Prezydent Miasta informuje pisemnie autorów projektu o sposobie rozpatrzenia odwołania.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X