IV Otwarty konkurs ofert na 2023- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

 

Minimalny finansowy wkład organizacji wynosi 1% liczony od wartości wnioskowanej/otrzymanej dotacji (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)

Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne.

Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończenie nie później niż do 31 grudnia 2023 r. 

1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:

- wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca  2023 roku osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, pokój 509 lub za pośrednictwem poczty. Składając ofertę za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia pokój 509 przy ul. Niepodległości 49 – nie data nadania w urzędzie pocztowym lub podpisać elektronicznie i wysłać przez ePUAP.

2. W przypadku składania oferty osobiście, dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania.

3. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.

4. Oferty złożone w Generatorze wniosków, bez złożenia ich papierowo w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

Pliki do popbrania: 

1. ogłoszenie

2. oświadczenie - sklep społeczny

BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X