Nabór członków do komisji konkursowej - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Zachęcamy do udziału

 

Termin, miejsce i forma zgłaszania kandydatów.

Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na formularzu załącznik numer 1 (plik do pobrania) w terminie do: 28 lipca 2022 r. osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy,
przy al. Niepodległości 49, lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionego profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenie powinno być zaadresowane do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

 

 1. Do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej uprawnione są organizacje pozarządowe
  w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie biorą udziału w konkursie
 2. Z grona zgłoszonych kandydatów zostaną wyłonione maksymalnie dwie osoby, które spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
 3. reprezentują organizację, która prowadzi działalność statutową w obszarach pokrywających się z zakresem tematycznym konkursu,
 4. posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniem konkursowym,
 5. posiadają doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających przynajmniej jedno z wymienionych w pkt. III.2, preferowani będą kandydaci, którzy posiadają wyższe kwalifikacje i bogatsze doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniami konkursowymi oraz są dostępni w dniu planowanego posiedzenia komisji konkursowej.
 7. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy.

Osoby powołane do składu komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o bezstronności

Pliki do poprania na stronie BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X