Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadania publicznego w obszarze: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze zgodnym z zakresem na jaki składają ofertę.

Minimalny finansowy wkład organizacji (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego) wynosi 1 % liczony od wartości wnioskowanej/otrzymanej dotacji.

Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne. Termin realizacji zadania: od 1 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.  

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie: wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 roku w Urzędzie Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych pokój 509a przy al. Niepodległości 49, lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP. W przypadku składania oferty osobiście, dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Składając ofertę za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Niepodległości 49 – nie data nadania w urzędzie pocztowym.

Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X