Otwarty konkurs ofert na prowadzenie NPP i NPO w roku 2021

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.:
„Prowadzenie na terenie miasta Tychy w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”

 

Celem konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie miasta Tychy w  2021 roku nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

    Rodzaj zadania.

        1. Powierzenie prowadzenia na terenie miasta Tychy w 2021 r. 3 punktów z tego:

    1) jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP);

    2) dwóch punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO).

        2. W ramach zawartej umowy organizacji pozarządowej powierzone zostaną jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Organizator konkursu wskazuje następujące preferowane grupy docelowe i formy edukacji prawnej: 

    1) grupy docelowe: młodzież, osoby starsze, osoby bezrobotne i osoby po urlopach macierzyńskich lub/i rodzicielskich wracające na rynek pracy;

    2) formy: informatory/poradniki w wersji papierowej i elektronicznej, spoty online, wykłady.

        3. W ramach dyżurów odpowiednio NPP i NPO, organizacja pozarządowa prowadzić będzie nieodpłatną mediację.

Uwaga: W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

190 080,00 zł tj. 63.360,00 zł na jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w tym: 

60.060,00 zł na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej / świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i  3.300,00 zł na finansowanie zadań z zakresu edukacji prawnej.

 

   Termin składania ofert.

    1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:

            a)  wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.11.2020 roku do godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49 (lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach a nie data nadania w urzędzie pocztowym.

            b)  w przypadku składania osobiście i pocztą należy wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty złożyć w kopercie,

            c)  na kopercie lub w piśmie ogólnym (w przypadku ePUAP) należy dookreślić czy oferta dotyczy punktu NPP czy NPO ze wskazaniem adresu o którym mowa w rozdziale IV ogłoszenia ust. 2.

UWAGA: Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez uprawnione osoby potwierdzenia złożenia oferty na adres .

    2. Oferty złożone w Generatorze wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora wniosków eNGO. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora wniosków, nie będą podlegać ocenie.

   

 

 

Ogłoszenie znajduje się na stronie BIP oraz w załącznikach

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X