Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej

  1. Nabór dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020 – 2025 w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

 

Rodzaj zadania:  Prowadzenie na terenie Miasta Tychy w latach 2020 – 2025 Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych.

Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono na stronie internetowej pod adresem:   http://www.mops.tychy.pl/zamowienia_publiczne/Otwarty_konkurs_ofert_na_prowadzenie_Domu_Pomocy_Spolecznej__dla_osob_przewlekle_somatycznie_chorych.html

Planowany termin posiedzenia komisji: 18 sierpnia 2020 r.

 

  1. Termin, miejsce i forma zgłaszania kandydatów

Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na formularzu załącznik nr 1 (plik do pobrania)    w terminie do 07 sierpnia 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach, ul. Budowlanych 59, pok. 122 (tel. 32 323 22 74 )

  • Minimalne wymagania wobec kandydatów.
  1. Do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie biorą udziału w konkursie.
  2. Z grona zgłoszonych kandydatów zostanie wyłoniona osoba / osoby, które spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: a) reprezentują organizację, która prowadzi działalność statutową w obszarach pokrywających się z zakresem tematycznym konkursu, b) posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniem konkursowym, c) posiadają doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych.
  3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających przynajmniej jedno z wymienionych w pkt III.2 kryteriów, preferowani będą kandydaci, którzy posiadają wyższe kwalifikacje i bogatsze doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniami konkursowymi oraz są dostępni w dniu planowanego posiedzenia komisji konkursowej.
  1. Dodatkowe informacje
  2. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy.
  3. Osoby powołane do składu komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (plik do pobrania).

Dokumenty

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X