Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

Co to jest Budżet Partycypacyjny?

Budżet Partycypacyjny, zwany również budżetem obywatelskim, to wydzielona część budżetu miasta, o której decydują mieszkańcy. W przypadku Tychów jest to 5 mln złotych.

Warto wziąć udział w Budżecie Partycypacyjnym! Warto zgłosić swój pomysł! Dlaczego?

W ramach pięciu edycji mieszkańcy mogli zagłosować na 600 wniosków z czego wybrano do realizacji 295 zadań!

Etap I składanie wniosków

Jaki jest podział zadań w tyskim Budżecie Obywatelskim?

Zadania realizowane w ramach budżetu mają charakter ogólnomiejski. Wnioski do budżetu można składać w 2 kategoriach tj:
Kategoria I:
Zadania dotyczące ogółu mieszkańców, tzn. projekty, które:

 • skierowane są do mieszkańców całego miasta,
 • ich lokalizacja obejmuje co najmniej 2 okręgi konsultacyjne,
 • dotyczą placówek oświatowych.

Kwota przeznaczona na zadania dotyczące ogółu mieszkańców wynosi 500 000 zł. Oznacza to, że szacunkowy koszt zadania zgłoszonego w tej kategorii nie może być wyższy niż 500 000 zł. Warunkiem złożenia takiego wniosku jest zebranie 40 głosów poparcia.


Kategoria II:
Zadania dotyczące określonego rejonu miasta tj. okręgu konsultacyjnego, tzn. projekty, które:

 • mają charakter lokalny i zostaną przyporządkowywane jednemu z okręgów konsultacyjnych.

Kwota przeznaczona na zadania dotyczące określonego rejonu miasta wynosi 4 500 000 zł i jest rozdzielona pomiędzy okręgi konsultacyjne. Oznacza to, że szacunkowe koszty poszczególnych zadań nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla danego Okręgu Konsultacyjnego. Warunkiem złożenia takiego wniosku jest zebranie 15 głosów poparcia.

Kto może złożyć wniosek?

Projekt do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta bez względu na miejsce zamieszkania.

Jakie wymogi formalne musi spełniać wniosek?

Projekt należy złożyć na obowiązującym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej https://razemtychy.pl oraz w Punktach Konsultacyjnych, w tym w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30 pok. 209

Każde pole formularza zgłoszeniowego wniosku musi być wypełnione.
Do formularza z propozycją projektu należy dołączyć:

 • listę z podpisami 15 osób popierających zadanie (w przypadku projektu dotyczącego rejonu miasta),
 • listę z podpisami 40 osób popierających zadanie (w przypadku projektu dotyczącego ogółu mieszkańców),
 • mapkę z propozycją lokalizacji,
 • zgodę opiekuna prawnego, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią.

Gdzie można złożyć wniosek?

Formularz z propozycją projektu można złożyć następujących punktach:

 • Listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”,
 • Osobiście w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49 lub
  w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209.
 • Mailowo na adres: .

Etap II weryfikacja wniosków


Jakie wymogi merytoryczne musi spełniać wniosek?

 • zadanie powinno należeć do zadań własnych gminy;
 • zadanie powinno być możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
 • zadanie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności; 
 • zadanie powinno być dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta;
 • zadanie powinno być zgodne z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 • zadanie po zrealizowaniu nie powinno generować kosztów niewspółmiernych do wartości proponowanego zadania;
 • wniosek nie może zakładać realizacji części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia;
 • jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny, to powinno ono być zlokalizowane na terenie należącym do miasta, lub terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste. Własność terenu można sprawdzić na stronie: umtychy.pl/sit/ oraz pod numerem tel. 32 776 34 55 lub osobiście w „Centrum Balbina” przy ul. Barona 30, pok. 209.

Etap III dyskusja nad wnioskami - spotkania z mieszkańcami

Jak przebiega dyskusja nad zadaniami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego?

 • Zgłoszone projekty zostaną omówione podczas spotkań urzędników z autorami projektów i mieszkańcami.
 • W przypadku uznania projektu za niemożliwy do realizacji, autorzy projektów otrzymają wyjaśnienie i ewentualne sugestie alternatywnych rozwiązań.
 • Na spotkaniach powstanie ostateczna lista projektów, która zostanie poddana pod głosowanie. 
 • Autorom projektów, które zostały zaopiniowane negatywnie przysługuje prawo wniesieniaAutorom projektów, które zostały zaopiniowane negatywnie przysługuje prawo wniesieniapisemnego odwołania do Prezydenta Miasta.

Głosowanie

Jakie są zasady głosowania?

 • W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec,
 • Głosować można osobiście, korespondencyjnie lub elektronicznie,
 • Każdy mieszkaniec dysponuje 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy poszczególne projekty –zarówno w przypadku zadań dot. ogółu mieszkańców, jak i zadań rejonowych,
 • Głosowanie odbywa się przez 15 dni, w tym bezpośrednio i korespondencyjnie w dni robocze,
 • Projekty, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną wprowadzone do budżetu miastai zrealizowane,
 • Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie razemtychy.pl oraz BIP.

 Harmonogram

Jakie terminy będą obowiązywały w budżecie partycypacyjnym?

 • Zgłaszanie projektów od 21 stycznia do 25 lutego 2019 r..
 • Ocena formalna i merytoryczna od 26 lutego do 30 kwietnia 2019 r.
 • Spotkania z mieszkańcami od 6 maja do 28 czerwca 2019 r.
 • Głosowanie od 6 września do 20 września 2019 r.
 • Ogłoszenie wyników 4 października 2019 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X