Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

Wstępna weryfikacja wniosków złożonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2020 r. - projekty ogólnomiejskie dotyczące okreslonego rejonu miasta

 

Tyski Budżet Obywatelski na rok 2020

Wstępna Weryfikacja Zadań

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Ocena

Uwagi

Wilkowyje

1.

Frajda kulturalna – półkolonie
dla dzieci w Wilkowyjach

Renata Bartecka - Grochla

45 000 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu zadania

2.

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia promujące zdrowy styl życia

Renata Bartecka - Grochla

12 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 12 800 zł

3.

Wydarzenia kulturalne
dla mieszkańców Wilkowyj

Renata Bartecka - Grochla

50 000 zł

wstępnie pozytywna

ograniczenie zakresu zadania

4.

Festyn Pożegnanie Wakacji w Wilkowyjach

Magdalena Stencel

18 000 zł

pozytywna

bez uwag

5.

Zagospodarowanie terenu MCK Wilkowyje
przy ul. Szkolnej 94

Magdalena Stencel

25 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 34 500 zł

6.

Warsztaty dla aktywnego seniora

Magdalena Stencel

26 000 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu zadania i zwiększenie kwoty zadania do 27 000 zł

7.

Małe Sośnie budowa altany
przy ul. Sosnowej

Justyna Czejgis

10 000 zł

negatywna

teren przeznaczony do zbycia w przetargu należy pozostawić go w zasobie gminy.

8.

Rowerowe oczko - wycieczki rowerowe
dla mieszkańców Wilkowyj

Sebastian Leśniewski

25 180 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu zadania i zmniejszenie kwoty zadania do 4 520 zł

Mąkołowiec, Koźlina

1.

Zakup i montaż wiat przystankowych
na Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

90 000 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu zadania i zmniejszenie kwoty zadania do 50 000 zł

2.

Spotkania integracyjne
dla seniorów

Sławomir Sobociński

20 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 21 000 zł

3.

Festyn na Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

20 000 zł

pozytywna

bez uwag

4.

Montaż czujników pomiarowych powietrza
w Mąkołowcu

Agata Furlepa-Głuchowska

12 806 zł

negatywna

brak możliwości realizacji zadania ze względu na warunki techniczne. Miasto będzie podejmowało działania zmierzające do zainstalowania czujnika w dzielnicy Mąkołowiec w ramach własnych zadań

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

1.

Budowa siłowni plenerowej
na skwerze Tulipanów

Agnieszka Bożek

135 000 zł

wstępnie pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 148 500 zł oraz ewentualna zmiana zakresu zadania ze względu na wydzierżawienie części działki przez RPWiK

2.

Kino letnie w Czułowie

Agnieszka Bożek

15 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 16 000 zł

3.

Dzień seniora na Czułowie

Grzegorz Praus

6 000 zł

pozytywna

bez uwag

4.

Mikołajki na Czułowie

Jadwiga Gnela

12 000 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu zadania

5.

Dzień Dziecka na Czułowie

Elżbieta Bernatt

12 000 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu zadania

6.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Zwierzynieckiej

Grzegorz Praus

112 383 zł

negatywna

wskazana lokalizacja zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego jest objęta szczególną strefą ze względu na lokalizację w przeszłości na części obszaru objętego planem wysypiska odpadów, zatem realizacja jakiejkolwiek inwestycji wiąże się ze spełnieniem określonych wymagań. Skierowany został także wniosek do RDOŚ o wpisanie tej działki do rejestru potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

7.

Montaż radaru edukacyjnego
przy ul. Katowickiej

Grzegorz Praus

20 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 60 000 zł

8.

Monitoring bocianiego gniazda na Czułowie

Jadwiga Gnela

7 000 zł

negatywna

brak możliwości technicznych podłączenia do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

1.

Nasadzenia na rondzie
przy ulicach Goździków
i Skotnica

Gertruda Machulec

20 000 zł

pozytywna

bez uwag

2.

W oczekiwaniu na autobus – montaż ławki
na przystanku
przy ul. Cmentarnej

Grzegorz Stachoń

3 000 zł

pozytywna

bez uwag

3.

W oczekiwaniu na autobus – montaż ławki
na przystanku
przy ul. Goździków

Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk

3 000 zł

pozytywna

bez uwag

4.

Dzień seniora
na Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń

6 000 zł

pozytywna

bez uwag

5.

Montaż lustra drogowego
przy ul. Czarnej 42-62

Grzegorz Stachoń

2 500 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 5 000 zł

6.

Festyn rodzinny
na Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń

16 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 17 000 zł

7.

Remont nawierzchni
ul. Dziewanny - boczna

Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk

40 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 90 000 zł

8.

Dzień Dziecka na Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk

12 000 zł

pozytywna

bez uwag

9.

Półkolonie zimowe
na Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk

10 000 zł

negatywna

brak zgody dyrekcji na realizacje zadania na terenie szkoły

10.

Mikołajki na Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń

10 000 zł

pozytywna

bez uwag

11.

Półkolonie letnie
na Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń

20 000 zł

pozytywna

bez uwag

Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele

1.

Renowacja krzyża
przy ul. Oświęcimskiej

Halina Kocurek

62 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 68 000 zł

2.

Budowa placu zabaw
przy ul. Przejazdowej

Beata Worach

95 000 zł

wstępnie negatywna

znaczne ograniczenie zakresu zadania

3.

Spotkania integracyjne dla seniorów na JUW-e

Lidia Gajdas

15 000 zł

wstępnie pozytywna

sugestia połączenia wniosku z wnioskiem p. Edyty Danielczyk. Zmniejszenie kwoty zadania do 12 000 zł

4.

Doposażenie pomieszczeń
przy ul. Przejazdowej 8

Lidia Gajdas

40 000 zł

wstępnie pozytywna

niezbędna zgoda Koła Gospodyń Wiejskich na organizację przez mieszkańców wydarzeń sportowo-kulturalnych w pomieszczeniach budynku przy ul. Przejazdowej nr 8

5.

Budowa zadaszonej trybuny na boisku
przy ul. Jaroszowickiej

Marek Demko

70 000 zł

wstępnie negatywna

ze względu na konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego brak możliwości zrealizowania zadania w ciągu jednego roku

6.

Ogród Starej Szkoły – zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszowickiej 100

Katarzyna Palka

163 910 zł

wstępnie negatywna

znaczne ograniczenie zakresu zadania

7.

Kurs szycia dla początkujących

Lidia Gajdas

20 000 zł

braki formalne

braki formalne

8.

Rodzinna Majówka
na JUW-e

Edyta Danielczyk

20 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 30 000 zł

9.

Półkolonie zimowe
na JUW-e

Edyta Danielczyk

18 000 zł

pozytywna

bez uwag

10.

Półkolonie letnie na JUW-e

Edyta Danielczyk

26 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 36 000 zł

11.

Kino plenerowe na JUW-e

Edyta Danielczyk

18 000 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu zadania

12.

Dni seniora na JUW-e

Edyta Danielczyk

16 000 zł

wstępnie pozytywna

sugestia połączenia wniosku z wnioskiem
p. Lidii Gajdas. Zmniejszenie kwoty zadania do 12 000 zł

13.

Festyn osiedlowy na JUWe

Michał Walczak

42 500 zł

pozytywna

bez uwag

14.

Wymiana nawierzchni
na placu zabaw
przy ul. Miodowej

Łukasz Drob

93 000 zł

negatywna

wymiana nawierzchni placu zabaw nie jest konieczna ze względu iż istniejący plac zabaw jest nowy, bezpieczny oraz zgodny z przepisami i normami

Cielmice, Osiedle Ogrodnik

1.

Remont chodników
przy ul. Cielmickiej

Elżbieta, Tadeusz Kopyto

124 818 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu zadania

2.

Budowa oświetlenia
przy ul. Jankowickiej

Krzysztof Niemczyk

99 000 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu rzeczowego zadania i zmniejszenie kwoty zadania do 61 000 zł

3.

Budowa stacji napraw rowerów
przy ul. Gajowej

Krzysztof Niemczyk

9 000 zł

negatywna

w pobliżu wskazanej lokalizacji znajdują się dwie stacje naprawy rowerów na Ośrodku Paprocany

4.

Remont ul. Jankowickiej 16-54a

Krzysztof Niemczyk

105 000 zł

negatywna

realizacja zadania ze w względu na jego obszerny zakres nie jest możliwa w ramach budżetu partycypacyjnego

5.

Budowa chodnika
przy ul. Jedności 42-52

Stanisław Kostka

124 818 zł

pozytywna

bez uwag

6.

Bezpieczne Cielmice – Montaż radarów prędkości oraz cykl akcji edukacyjnych
na Cielmicach

Stanisław Kostka

124 818 zł

wstępnie negatywna

ograniczenie zakresu zadania

Glinka, Suble

1.

Budowa chodnika
przy ul. Borowej 7-41

Aleksandra Fąfara

146 900 zł

negatywna

realizacja zadania ze w względu na jego obszerny zakres nie jest możliwa w ramach budżetu partycypacyjnego

2.

Remont parkingu
przy ul. Borowej 84

Karina Wybraniec

50 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 100 000 zł

3.

Budowa azylu
oraz parkingu
na ul. Harcerskiej

Krystyna Grońska

80 000 zł

negatywna

budowa azylu na ul. Harcerskiej planowana jest do realizacji w bieżącym roku. Natomiast budowę miejsc parkingowych ze względu na brak zachowania minimalnych warunków widoczności na skrzyżowaniu ulic Owczarskiej i Harcerskiej opiniuje się negatywnie.

4.

Wyniesienie skrzyżowania na ul. Hetmańskiej

Krystyna Grońska

50 000 zł

negatywna

realizacja zadania nie jest możliwa ze względu na jego wysoki koszt tj. 180 000 zł.

5.

Nasadzenia
przy ul. Hetmańskiej 2-8

Krystyna Grońska

16 000 zł

negatywna

nasadzenie drzew we skazanym miejscu jest niemożliwe ze względu na odległość pomiędzy ogrodzeniem szkoły

6.

Doposażenie placu zabaw w Parku Suble

Michał Kasperczyk

147 600 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu zadania

7.

100 wonnych bzów
i jaśminów w Parku Suble

Michał Kasperczyk

11 000 zł

negatywna

projekt jest realizowany ze środków budżetu obywatelskiego w 2019 roku

8.

Hamaki miejskie
w Parku Suble

Michał Kasperczyk

46 500 zł

wstępnie pozytywna

zmiana lokalizacji zadania

9.

Budki dla ptaków
w Parku Suble

Michał Kasperczyk

4 500 zł

negatywna

projekt jest realizowany ze środków budżetu obywatelskiego w 2019 roku

10.

Dirtpark w Parku Suble

Michał Kasperczyk

147 600 zł

wstępnie negatywna

sugeruje się ewentualna rozbudowę istniejącego toru PUMPTRUCK

11.

Plac sportów miejskich
w Parku Suble

Michał Kasperczyk

147 600 zł

wstępnie negatywna

sugeruje się ewentualną zmianę lokalizacji zadania

12.

Budowa chodnika

wzdłuż ul. Jeżynowej

Aleksandra Małek-Jędryszek

144 000 zł

negatywna

realizacja zadania ze w względu na jego obszerny zakres nie jest możliwa w ramach budżetu partycypacyjnego

13.

Budowa ekranów akustycznych
wzdłuż torów
przy ul. Mostowej

Aleksandra Małek-Jędryszek

145 000 zł

negatywna

teren stanowi własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym PKP

Żwaków

1.

Budowa parkingu
i chodnika przy ul. Jaśkowickiej 19-21

Olga Targosz-Salata

120 000 zł

pozytywna

bez uwag

2.

Umocnienie skarpy Potoku Przegon

Agata Kściuczyk

116 700 zł

negatywna

realizacja zadania ze w względu na jego obszerny zakres nie jest możliwa w ramach budżetu partycypacyjnego

3.

Budowa parkingu wzdłuż ul. Nowej

Adrian Pawłowicz

109 260 zł

negatywna

wniosek zakłada likwidację pasa zieleni, wzdłuż którego posadzone zostały drzewa co znacznie ograniczona liczbę planowanych miejsc postojowych

4.

Wymiana urządzeń siłowych
przy ul. Nowej i ul. Zgody

Barbara Jusiak

44 000 zł

negatywna

urządzenia siłowe są po przeglądzie, który nie wskazał żadnych uchybień co do ich stanu technicznego

5.

Warsztaty aktywnego seniora na Żwakowie

Barbara Jusiak

30 000 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu rzeczowego

6.

Budowa rolkostrady przy ul. Zgody

Marek Gołosz

129 046 zł

negatywna

w ramach istniejącego placu zabaw nie ma możliwości budowy rolkostardy ze względu na brak miejsca i kolizję z bawiącymi się dziećmi .W ramach działki 3656/5 i 3698/97 brak możliwości realizacji ze względu na zapisy mpzp

7.

Budowa górki saneczkowej
przy ul. Jaśkowickiej

Marek Gołosz

129 046 zł

negatywna

działka objęta planem miejscowym z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną.

8.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne na Żwakowie

Marek Gołosz

129 046 zł

negatywna

brak miejsca w okresie letnim jak również brak zaplecza technicznego na przechowywanie sprzętu sportowego na potrzeby prowadzenia zajęć. MOSiR prowadzi podobne projekty dla mieszkańców, w ramach zadań własnych

Stare Tychy

1.

Z wodą za pan brat nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych

Martyna Covey

5 000 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu zadania

2.

Ruch to zdrowie

Zofia Wróbel

13 600 zł

pozytywna

bez uwag

3.

Aktywne przejście
dla pieszych
przy ul. Burschego

Marcin Mitas

74 689 zł

negatywna

realizacja zadania nie jest możliwa ze względu na jego wysoki koszt tj. 180 000 zł.

4.

Montaż bezpiecznej nawierzchni na siłowni plenerowej
przy ul. Norwida

Dariusz Wencepel

112 500 zł

negatywna

realizacja zadania nie jest możliwa ze względu na jego wysoki koszt tj. 175 000 zł

5.

Starotyski Dzień Dziecka

Dariusz Wencepel

15 000 zł

wstępnie pozytywna

sugeruje się połączenie zadania z realizacją Dnia Dziecka organizowanym przez MCK. Zmniejszenie kwoty do 10 000 zł

6.

Starotyski Festyn

Dariusz Wencepel

30 000 zł

pozytywna

zmniejszenie kwoty zadania do 20 000 zł

7.

Starotyski Dzień seniora

Dariusz Wencepel

6 000 zł

pozytywna

bez uwag

8.

Remont chodnika
przy ul. Wieczorka

Dariusz Wencepel

40 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 80 000 zł

9.

Zajęcia samoobrony
dla kobiet

Dariusz Wencepel

7 000 zł

pozytywny

bez uwag

10.

Budowa strefy WC
dla psów

Dariusz Wencepel

25 000 zł

rezygnacja

rezygnacja

Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W (część wschodnia)

1.

Remont chodnika
przy al. Piłsudskiego 100-116

Elżbieta Kukuczka

56 000 zł

negatywna

działka stanowi własność spółdzielni brak możliwości realizacji zadania

2.

Remont chodnika
przy ul. Jagiełły 52-100
po stronie południowej

Sebastian Zupok

181 125 zł

pozytywna

bez uwag

3.

Remont chodnika
przy ul. Jagiełły 52-100
po stronie północnej

Sebastian Zupok

181 125 zł

pozytywna

bez uwag

4.

Nasadzenia przy ul. Prostej i ul. Junaków

Sebastian Zupok

18 500 zł

pozytywna

dostosowanie zakresu zadania do działek gminnych

5.

Remont chodnika
przy ul. Hutniczej
i ul. Wieniawskiego

Michał Rutecki

57 068 zł

pozytywna

bez uwag

6.

Remont chodnika
przy ul. Poziomkowej
od skrzyżowania
z ul. Paprocańską
do posesji nr 12

Mikołaj Figlarski

51 800 zł

pozytywna

bez uwag

7.

Budowa stacji naprawy rowerów
przy ul. Armii Krajowej

Mikołaj Figlarski

7 350 zł

negatywna

w pobliżu znajdują się dwie stacje naprawy rowerów: na ciągu pieszo-rowerowym N-O oraz przy parkingu wielopoziomowym przy ul. Dąbrowskiego

8.

Zagospodarowanie podwórka
przy pl. Filipa Nowary

Władysław Treska

100 500 zł

negatywna

działka podlega przekształceniu na własność

9.

Budowa chodnika
przy ul. Przemysłowej 26-40

Artur Wysocki

60 000 zł

negatywna

działka stanowi własność spółdzielni i osób fizycznych brak możliwości realizacji zadania

10.

Budowa chodnika
przy ul.Paprocańskiej
od skrzyżowania
z ul. Paprocańską
do skrzyżowania
z ul. Sikorskiego

Roman Wygrabek

15 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 90 000 zł

11.

Budowa parkingu
przy ul. Jagiełły

Adam Długajczyk

14 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 60 000 zł

Osiedle A

1.

Budowa wiat śmietnikowych
przy ul. Andersa 7
i pl. św. Anny 1-3d

Katarzyna Pluta,
Ewa Kustwan - Mróz

130 000 zł

pozytywna

sugeruje się połączenie z projektem p. Marka Bywalca. Zmniejszenie kwoty zadania do 120 000 zł

2.

Zagospodarowanie podwórka przy ulicach: Wojska Polskiego 5-7
i Arkadową 6-8

Ryszard Seweryn

167 643 zł

pozytywna

zmniejszenie kwoty zadania do 120 000 zł

3.

Dzień Dziecka na os. A

Marcin Szyja

10 000 zł

pozytywna

bez uwag

4.

Dzień seniora na os. A

Marcin Szyja

6 000 zł

pozytywna

bez uwag

5.

Aktywne A – cykliczne warsztaty
dla mieszkańców os. A

Marcin Szyja

40 000 zł

pozytywna

bez uwag

6.

Budowa wiat śmietnikowych
przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a

Marek Bywalec

140 000 zł

pozytywna

sugeruje się połączenie z projektem p. Katarzyny Pluty oraz p. Ewy Kustwan – Mróz. Zmniejszenie kwoty zadania do 120 000 zł

7.

Nasadzenia na ulicach: Budowlanych,
Asnyka i Andersa

Katarzyna Bizacka

144 400 zł

wstępnie pozytywna

ograniczenie zakresu rzeczowego ze względu na bezpieczeństwo komunikacyjne oraz koszty nasadzeń

Osiedle B

1.

Budowa placu zabaw pomiędzy
ul. Brzozowej 31-37
i ul. Batorego 92-98

Iwona Domagała

195 625 zł

negatywna

konieczność przebudowy sieci kanalizacyjnej, modernizacja sieci c.o. prowadzona przez PEC , planowana data inwestycji 2020 rok

2.

Zagospodarowanie podwórka
przy al. Bielskiej 36-40
i ul. Budowlanych 2-6

Karol Pielarz,
Lucjan Gołąb

237 650 zł

negatywna

realizacja zadania nie jest możliwa ze względu na jego wysoki koszt tj. 487 500 zł

3.

Zagospodarowanie podwórka przy
ul. Batorego 4-18
i ul. Bibliotecznej 24-34

Marek Biela

170 000 zł

negatywna

modernizacja sieci c.o. prowadzona przez PEC Tychy, planowana data inwestycji 2020 rok

4.

Zagospodarowanie podwórka przy
ul. Batorego 15-27i ul. Bibliotecznej 17-21

Jacek Adamus

235 880 zł

pozytywna

bez uwag

5.

Budowa parkingu
przy ul. Brzozowej 3-13

Dagmara Mrozowska

246 840 zł

wstępnie pozytywna

ograniczenie zakresu zadania

6.

Zagospodarowanie podwórka przy
ul. Batorego 92-98
i ul. Brzozowej 31-37

Krzysztof Młynarz

232 300 zł

negatywna

modernizacja sieci c.o. prowadzona przez PEC Tychy, planowana data inwestycji 2020 rok

7.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33

Jakub Cikała

105 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 204 000 zł

8.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Batorego 22-28, Boh. Warszawy 7, Biblioteczną 27-29

Leszek Bałazy,
Mariusz Machnik

124 000 zł

negatywna

modernizacja sieci c.o. prowadzona przez PEC Tychy, planowana data zakończenia inwestycji 2020 rok

9.

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Bocheńskiego 23-29

Szymon Borczyk

50 000 zł

pozytywna

bez uwag

10.

Budowa placu zabaw
przy ul. Budowlanych 100

Roman Kalfa

178 004 zł

negatywna

konieczność przebudowy sieci kanalizacyjnej, kolizja z siecią c.o. modernizowaną przez PEC Tychy, planowana data zakończenia inwestycji 2020 rok

11.

Gry i zabawy dla dzieci
w Pasażu Andromeda

Sebastian Szut

23 400 zł

negatywna

miasto obecnie dofinansowuje podobne działanie w ramach dotacji na rozwój sportu w mieście Tychy

12.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Batorego 30

Dariusz Machalica

200 000 zł

negatywna

konieczność przebudowy sieci kanalizacyjnej, kolizja z siecią c.o. modernizowaną przez PEC Tychy, planowana data zakończenia inwestycji 2020 rok

13.

Piknik rodzinny na os. B

Joanna Dziewońska

29 400 zł

wstępnie pozytywna

ograniczenie zakresu zadania

Osiedle Balbina

1.

Doposażenie placu zabaw na Balbinie

Tomasz Budziosz

22 500 zł

negatywna

teren stanowi własność TTBS-u

2.

Progi zwalniające
na Balbinie

Tomasz Budziosz

35 000 zł

wstępnie pozytywna

ograniczenie zakresu zadania oraz zmniejszenie kwoty do 20 000 zł

3.

Półkolonie na Balbinie

Marcin Kuśmierz

63 700 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu zadania

4.

Nasadzenia na Balbinie

Adam Kafka

20 000 zł

negatywna

teren stanowi własność Skarbu Państwa

Osiedle C

1.

Budowa wiat śmietnikowych
przy al. Bielskiej
i ul. Czystej 3-13

Cecylia Mazur

170 000 zł

pozytywna

bez uwag

2.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii,
Grota Roweckiego

Wojciech Chyliński

177 950 zł

negatywna

znaczna część działki przeznaczonej pod zadanie jest objęta wnioskiem o zwrot

3.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych
przy ul. Cyganerii 34-43

Wojciech Chyliński

30 586 zł

negatywna

znaczna część działki przeznaczonej pod zadanie jest objęta wnioskiem o zwrot

4.

Budowa wiat śmietnikowych przy
al. Niepodległości, Cyganerii, Ciasna

Andrzej Dobrzyniecki,
Jacek Celiński,
Adrian Samsonik

216 000 zł

pozytywna

bez uwag

5.

Czereśniowe podwórko – zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami:
Cicha, Czarnieckiego, Cienista, Bielska

Katarzyna Palka

216 972 zł

negatywna

w trakcie realizacji   projekt zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicami Cienista 1-7, Cicha 1-13, Cicha 17-21 Czarnieckiego 29-31, Bielska 54-58, Bielska 60-64, Bielska 66-70

6.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Cicha, Cienista, Czarnieckiego i Bielską poprzez budowę miasteczka rowerowego i nasadzenie zieleni

Ewelina Szastok

215 000 zł

negatywna

w trakcie realizacji   projekt zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicami Cienista 1-7, Cicha 1-13, Cicha 17-21 Czarnieckiego 29-31, Bielska 54-58, Bielska 60-64, Bielska 66-70

7.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Cyganerii

Anna Kózka

111 100 zł

negatywna

znaczna część działki przeznaczonej pod zadanie jest objęta wnioskiem o zwrot

Osiedla D, G

1.

Budowa chodnika
wraz z oświetleniem
przy ul. Darwina 15-21

Jolanta Waluscha,
Krystyna Stasiak,
Kazimierz Hryszko

155 000 zł

negatywna

brak możliwości realizacji zadania na sytuację terenowo-prawne. Znaczna część zadania zlokalizowana na działce stanowiąca własność wspólnoty mieszkaniowej

 

2.

Więcej drzew na os. D
nasadzenie drzew przy skrzyżowaniu
ul. Dąbrowskiego
z ul. Darwina

Michał Lorbiecki

16 200 zł

wstępnie pozytywna

ograniczenie zakresu zadania

3.

Bezpieczna ul. Darwina
budowa wyniesionych przejść dla pieszych
przy ul. Darwina

Michał Lorbiecki

24 800 zł

negatywna

ze względu na konieczność utrzymania jednolitości rozwiązań (tak aby nie zaskakiwać kierowców) prawidłowym byłoby wyniesienie wszystkich przejść na ulicy, co przewyższa możliwości finansowe budżetu obywatelskiego

4.

Remont parkingu
przy ul. Dąbrowskiego 85

Lucjan Budzeń

251 850 zł

negatywna

realizacja zadania nie jest możliwa ze względu na jego wysoki koszt tj. 350 000 zł

5.

Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Dębowej 42

Piotr Pluta

185 000 zł

wstępnie pozytywna

sugeruje się połączenie wniosku z wnioskiem p. Adriana Słany oraz zmianę zakresu zadania

6.

Aktywni pod chmurką budowa siłowni plenerowej
przy ul. Dębowej 48

Adrian Słany

100 000 zł

wstępnie pozytywna

sugeruje się połączenie wniosku z wnioskiem p. Piotra Pluty oraz zmianę zakresu zadania

Osiedle E

1.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Edukacji 52-68

Ewa, Przemysław Łasut

98 500 zł

pozytywna

bez uwag

2.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Estetyczna, Niepodległości, Ejsmonda, Elfów

Tomasz Barczyński

186 000 zł

negatywna

znaczna część działki przeznaczonej pod zadanie jest objęta wnioskiem o zwrot

3.

Wakacyjny wyjazd dla dzieci z os. E

Krzysztof Wojdyło

21 000 zł

negatywna

zadanie nie jest możliwe do sfinansowania w ramach budżetu obywatelskiego

4.

Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Edukacji 26-42

Krystyna Handzel

70 000 zł

pozytywna

bez uwag

5.

Graffiti, Kultura i Sport –
festyn sportowo - rekreacyjny

Michał Kania

30 000 zł

wstępnie pozytywna

sugeruje się połączenie zadania z projektem ogólnomiejskim pn. Święto Czekolady

6.

Gdy kochasz sport – cykl festynów na os. E

Michał Kania

80 600 zł

wstępnie pozytywna

zmniejszenie zakresu oraz kwoty zadania do 40 600 zł

Osiedla F, Zawiść

1.

Rozbudowa parkingu, drogi przeciwpożarowej oraz oświetlenia
przy ul. Wyszyńskiego 22-28

Magdalena Góra

183 356 zł

wstępnie pozytywna

zmniejszenie zakresu oraz kwoty zadania do 143 356 zł

Osiedle H, Ł

1.

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni
na siłowni przy ul. Hubala

Grzegorz Lutnik

46 200 zł

negatywna

działka podlega przekształceniu na własność

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

1.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Legionów Polskich 15-19

Izabela Demska Ćwiertka

152 800 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 174 080 zł

2.

Strefa Chiloutu - zakup i montaż leżaków
na osiedlu Czterech Porach Roku

Piotr Solik

40 000 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 82 100 zł. Jednocześnie sugeruje się by na listę do głosowania zostały wpisanie wszystkie projekty dot. lokalizacji pomiędzy parkiem Wodnym a osiedlem Cztery Pory Roku oraz żeby to mieszkańcy zadecydowali w głosowaniu, który z 3 projektów powinien zostać zrealizowany. W przypadku gdy do realizacji trafi więcej niż jedno zadanie obejmujące ww. lokalizację zrealizowane zostanie tylko to, które otrzymało największą liczbę punktów.

3.

Wyskocz na Miasto - budowa parkour
na osiedlu Czterech Porach Roku

Patryk Glinka

131 287 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 146 900 zł. Jednocześnie sugeruje się by na listę do głosowania zostały wpisanie wszystkie projekty dot. lokalizacji pomiędzy parkiem Wodnym a osiedlem Cztery Pory Roku oraz żeby to mieszkańcy zadecydowali w głosowaniu, który z 3 projektów powinien zostać zrealizowany. W przypadku gdy do realizacji trafi więcej niż jedno zadanie obejmujące ww. lokalizację zrealizowane zostanie tylko to, które otrzymało największą liczbę punktów

4.

Akcja Reaktywacja – doposażenie placu zabaw przy ul. Kubicy

Małgorzata Zawiślak,
Krzysztof Woźniak

106 688 zł

pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 117 500 zł

5.

Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Konecznego

Patrycja Kosowska – Pawłowicz,
Aleksandra Pabian

118 000 zł

negatywna

realizacja zadania nie jest możliwa ze względu na jego wysoki koszt. Dodatkowo na wnioskowanym terenie PEC Tychy planuje wymianę sieci c.o.

6.

Imprezy integracyjne
dla mieszkańców
os. K, L, Cztery Pory Roku

Patrycja Kosowska – Pawłowicz,
Aleksandra Pabian

24 000 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu rzeczowego oraz zwiększenie kwoty zadania do 25 000 zł

7.

Budowa siłowni plenerowej na os. L

Patrycja Kosowska – Pawłowicz,
Aleksandra Pabian

79 700 zł

negatywna

projekt nie spełnia warunków Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - § 40. Ust.3.   - zgodnie z rozporządzeniem urządzenia siłowe mogą być usytuowane nie bliżej niż 10 m od okien

8.

Park Kalisteniczny
przy os. Cztery Pory Roku

Mateusz Styrc

119 000 zł

 pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 137 200 zł. Jednocześnie sugeruje się by na listę do głosowania zostały wpisanie wszystkie projekty dot. lokalizacji pomiędzy parkiem Wodnym a osiedlem Cztery Pory Roku oraz żeby to mieszkańcy zadecydowali w głosowaniu, który z 3 projektów powinien zostać zrealizowany. W przypadku gdy do realizacji trafi więcej niż jedno zadanie obejmujące ww. lokalizację zrealizowane zostanie tylko to, które otrzymało największą liczbę punktów.

9.

Imprezy integracyjne
na os. K, L, Cztery Pory Roku

Krzysztof Woźniak,

Michał Kasperczyk

26 600 zł

wstępnie pozytywna

zmiana zakresu rzeczowego oraz zmniejszenie kwoty
zadania do 7 500 zł

Osiedla M, U

1.

Remont parkingu
przy ul. Uczniowskiej 7

Anna Banaś

225 342 zł

wstępnie pozytywna

ograniczenie zakresu rzeczowego zadania

2.

Remont chodnika
przy ul. Uczniowskiej 12-22

Jan Bednorz

132 500 zł

pozytywna

bez uwag

3.

Budowa oświetlenia
przy ul. Morcinka
i ul. Moniuszki

Bogdan Buczek

150 000 zł

wstępnie negatywna

ze względu na konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego brak możliwości zrealizowania zadania w ciągu jednego roku

4.

Remont chodnika wzdłuż al. Jana Pawła II
od ronda Polonia do ronda Cassino

Ewa Miętkiewicz

199 500 zł

wstępnie pozytywnie

ograniczenie zakresu rzeczowego zadania

Osiedla N, O

1.

Remont chodników
przy ul. Nałkowskiej

Piotr Lada

230 000 zł

pozytywnie

bez uwag

2.

Budowa parkingu
przy ul. Orzeszkowej 31-39

Mikołaj Figlarski,
Krzysztof Niedobecki

212 785 zł

negatywna

zadanie nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016.124 z dnia 2016.01.29), tzn. nie są zachowane minimalne warunki widoczność w rejonach zjazdów

Osiedle R

1.

Remont parking
przy ul. Reymonta 7-16

Henryk Radwański

168 910 zł

negatywna

realizacja zadania nie jest możliwa ze względu na jego wysoki koszt tj. 180 000 zł

2.

Remont parkingu
przy ul. Reymonta 25-42

Henryk Radwański

168 910 zł

pozytywna

bez uwag

3.

Budowa parkingu
przy ul. Rodakowskiego
i ul. Jaśkowickiej

Janusz Suchan

168 910 zł

wstępnie pozytywna

ograniczenie zakresu zadania

Osiedla T, W (część zachodnia)

1.

Remont nawierzchni parkingów
przy ul. Wieniawskiego i ul. Witosa

Anna Łodyga

200 309 zł

wstępnie pozytywna

ograniczenie zakresu zadania

2.

Monitoring wizyjny ciągu pieszego
przy ul. Wieniawskiego

Małgorzata Jurkowska

45 000 zł

negatywna

brak technicznych możliwości podłączenia do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy

3.

Budowa ciągów pieszych przy ul. Tołstoja

Józef Wilczek

175 000 zł

wstępnie pozytywna

ograniczenie zakresu zadania oraz zwiększenie kwoty zadania do 213 360 zł

Osiedla Z, Z1

1.

Budowa parkingu
przy ul. Zgrzebnioka 18

Ryszard Bisaga

44 550 zł

negatywna

działka stanowi własność Spółdzielni brak możliwości realizacji zadania.

2.

Budowa parkingu wraz z remontem chodnika
przy ul. Żółkiewskiego 24

Ryszard Piątkowski

142 250 zł

negatywna

działka stanowi własność Spółdzielni brak możliwości realizacji zadania.

3.

Budowa ogrodzenia przeciw dzikom

Rafał Żelazny

36 360 zł

negatywna

budowa ogrodzenia we wnioskowanej formie (bale drewniane) nie spełni zakładanych celów. Proponowana linia przebiegu nowego ogrodzenia wyznaczona została w części poza granicami Gminy Tychy

4.

Nasadzenia zieleni
na os. Z

Rafał Żelazny

45 000 zł

pozytywne

bez uwag

5.

Budowa i remont chodników
przy ośrodku wypoczynkowym Paprocany

Janusz Wróbel

25 000 zł

wstępnie
pozytywna

zwiększenie kwoty zadania do 90 000 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X