Wstępna weryfikacja wniosków

Czwartek, 10 maja, 2018

Wstępna weryfikacja wniosków złożonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r.

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt wnioskodawcy

Wstępna ocena

Uwagi

1.Wilkowyje (142 128 zł)

1

Mateusz Susek

Boisko do piłki nożnej przy Skwerze Osiedlowym przy ul. Obywatelskiej

108 200 zł

NEGATYWNA

Brak zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie Uchwały Nr XXXI/511/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II, przedmiotowe działki znajdują się na obszarze oznaczonym symbolami: ZP3 – teren zieleni urządzonej oraz KDD3 – teren komunikacji – droga publiczna klasy dojazdowej, dla których plan miejscowy nie dopuszcza terenowych urządzeń sportu i rekreacji.

2

Aleksandra Zdziebko

Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66

61 728 zł

NEGATYWNA

Brak rekomendacji Komisji Estetyki.

3

Aleksandra Zdziebko

Remont ogrodzenia
ZSP nr 1

236 635 zł

NEGATYWNA

Koszty zadania przekraczają środki przeznaczone na Okręg Konsultacyjny.

4

Aleksandra Zdziebko

Zadaszenie wejścia
do ZSP nr 1

19 582 zł

NEGATYWNA

Projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności.

5

Magdalena Stencel

Alternatywa na nudę czyli warsztaty aktywnego seniora

47 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego oraz kosztów zadania
(33 000 zł).

6

Renata Bartecka-Grochla

Animator sportowy – pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

14 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(18 596 zł).

7

Renata Bartecka-Grochla

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe promujący zdrowy styl życia

12 500 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(16 316 zł).

Konieczność uzyskania zgody szkoły na przechowywanie sprzętu.

8

Renata Bartecka-Grochla

Coolturalne jazdy Wilkowyjan – cykl wycieczek kulturalno-edukacyjnych

30 000 zł

WSTĘPNIE NEGATYWNA

Konieczność zmiany zakresu rzeczowego.

9

Marcin Sołtysik

Budowa stacji naprawy rowerów na Wilkowyjach przy skwerze Wilczy Kąt

9 000 zł

NEGATYWNA

Uwagi formalne.

2. Mąkołowiec, Koźlina (156 475 zł)

1

Arkadiusz Król

Boisko do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów

106 000 zł

POZYTYWNA

 

2

Arkadiusz Król

Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu

11 700 zł

POZYTYWNA

 

3

Arkadiusz Król

Kosze na psie odchody

8 800 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości usytuowania koszy w pasie drogowym.

4

Sławomir Sobociński

Festyn na Mąkołowcu

18 000 zł

POZYTYWNA

 

5

Sławomir Sobociński

Spotkania integracyjne dla seniorów

15 000 zł

POZYTYWNA

 

3. Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) (204 473 zł)

1

Agnieszka Bożek

Półkolonie letnie

35 000 zł

POZYTYWNA

 

2

Agnieszka Bożek

Kino letnie w Czułowie

12 000 zł

POZYTYWNA

 

3

Agnieszka Bożek

Doposażenie placu zabaw przy ul. Narcyzów 24

25 473 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego oraz kosztów zadania
 (28 000 zł).

4

Agnieszka Bożek

Doposażenie Skweru Tulipanów

100 000 zł

NEGATYWNA

Koszty zadania przekraczają środki przeznaczone na okręg konsultacyjny (285 000 zł).

5

Jadwiga Gnela

Mikołajki na Czułowie

20 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego oraz kosztów zadania
 (8 000 zł).

6

Elżbieta Bernatt

Dzień Dziecka na Czułowie

12 000 zł

POZYTYWNA

 

7

Grzegorz Praus

Budowa chodnika
ul. Jodłowa

80 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego oraz kosztów zadania
 (204 473 zł).

8

Grzegorz Praus

Budowa chodnika przy
ul. Zwierzynieckiej pomiędzy
ul. Topolową a ul. Czarną

60 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku budżetowego.

9

Arkadiusz Chrobaczyński

Renowacja terenu rekreacyjnego
z wykorzystaniem OZE

170 000 zł

POZYTYWNA

 

4. Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia) ( 127 887 zł)

1

Grzegorz Stachoń

Montaż koszy na śmieci na ul. Stokrotek
i ul. Dziewanny

2 800 zł

POZYTYWNA

 

2

Grzegorz Stachoń

Osiedlowy Dzień Seniora

6 000 zł

POZYTYWNA

 

3

Grzegorz Stachoń

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłwiec

20 000 zł

POZYTYWNA

 

4

Grzegorz Stachoń

Integracja mieszkańców w dzielnicy Wartogłowiec – festyn rodzinny

12 500 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(15 500 zł).

5

Grzegorz Stachoń

Progi zwalniające na
ul. Marzanny

9 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(65 000 zł).
Zmiana zakresu rzeczowego.

6

Grzegorz Stachoń

Wybrukowanie zatoki autobusowej
na ul. Paproci

49 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(90 000 zł).

7

Grzegorz Stachoń

Tablica informacyjna drogowa – dojazd do posesji na ul. Czarnej bocznej

2 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie wykonano w kwietniu 2018 r.

8

Grzegorz Stachoń

Modernizacja tablicy informacyjnej
na ul. Dzwonkowej

3 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana lokalizacji tablicy.

9

Grzegorz Stachoń

Poprawiamy bezpieczeństwo – montaż luster drogowych na skrzyżowaniu
ul. Marzanny i ul. Jaskrów

5 000 zł

POZYTYWNA

 

10

Grzegorz Stachoń

Projekt przestrzennego zagospodarowania terenów znajdujących się przy
ul. Marzanny

20 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku budżetowego.
Wykonanie projektu nie gwarantuje kontynuacji zadania w następnych latach. Niegospodarność środków publicznych.

5. Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzela (179 192 zł)

1

Izabela Kempa

Wykonanie nawierzchni chodników wzdłuż
ul. Poprzecznej

160 000 zł

POZYTYWNA

 

2

Janusz Niedbał, Gerard Targiel

Monitoring wizyjny w dzielnicy Urbanowice

75 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości włączenia do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy.

3

Lidia Gajdas

Festyn rodzinny połączony z dniem dziecka „Bawmy się wszyscy razem”

46 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(39 000 zł).

4

Lidia Gajdas

Remont Klubu MCK Urbanowice

80 000 zł

POZYTYWNA

 

5

Edyta Danielczyk

Wakacyjne kino dla widzów w każdym wieku

10 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(17 222 zł).

6

Edyta Danielczyk

Majówka – festyn

20 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(15 000 zł).

7

Edyta Danielczyk

Dzień seniora

10 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(6 000 zł).

8

Edyta Danielczyk

Półkolonie zimowe

20 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(18 000 zł).

9

Edyta Danielczyk

Półkolonie letnie

20 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(27 000 zł).

10

Edyta Danielczyk

Zaczęło się u nas – setna rocznica wybuchu
I powstania śląskiego. Pamięci powstańców z gminy Urbanowice

15 000 zł

NEGATYWNA

W przedmiotowym rejonie miasta znajduje się pomnik poświęcony powstańcom śląskim. Pomnik został wyremontowany w roku 2010.

11

Marek Demko

Budowa oświetlenia na boisku trawiastym OKS JUW-e Tychy Jaroszowice

80 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(137 000 zł).

12

Łukasz Drob

Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy JUW-e – Wymiana nawierzchni na placu zabaw
przy ul. Miodowej

150 000 zł

NEGATYWNA

Koszty zadania przekraczają środki przeznaczone na okręg konsultacyjny. (250 000 zł)

13

Łukasz Drob

Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy JUW-e -Wykonanie projektu chodnika
przy ul. Samochodowej

20 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości wykonania zadania w jednym roku budżetowym. Wykonanie projektu nie gwarantuje kontynuacji w następnych latach. Niegospodarność środków publicznych.

14

Łukasz Drob

Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy JUW-e -Wykonanie projektu chodnika
przy ul. Wspólnej

20 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie nie jest zadaniem jednorocznym. Wykonanie projektu nie gwarantuje kontynuacji w następnych latach. Niegospodarność środków publicznych.

6. Cielmice, Osiedle Ogrodnik (130 727 zł)

1

Tadeusz, Elżbieta Kopyto

Wymiana nawierzchni chodnika
przy ul. Cielmickiej

65 350 zł

POZYTYWNA

 

2

Tadeusz, Elżbieta Kopyto

Montaż ławek solarnych przy ul. Jedności
i ul. Cielmickiej

40 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(44 000 zł).

3

Sandra Wilczek

Rewitalizacja otoczenia szkoły, przedszkola i kapliczki w Cielmicach

130 727 zł

WSTĘPNIE NEGATYWNA

Zmiana kosztów zadania
(145 000 zł). Brak zgody placówki oświatowej na ogólnodostępność.

7. Glinka, Suble (158 933 zł)

1

Krystyna Grońska

Wymiana nawierzchni chodnika
ul. Harcerska 31-37 oraz poszerzenie chodnika
ul. Hetmańska 2-8

38 600 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego.

2

Krystyna Grońska

Budowa oświetlenia wraz z koszami na psie odchody przy ul. Hetmańskiej

28 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Konieczność zmiany zakresu rzeczowego i kosztów zadania (30 000 zł).

3

Krystyna Grońska

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Harcerskiej

88 400 zł

WSTĘPNIE NEGATYWNA

Konieczność zmiany zakresu rzeczowego.

4

Magdalena Kasperczyk

Budki dla ptaków w Parku Suble

4 500 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Konieczność zmiany zakresu rzeczowego.

5

Magdalena Kasperczyk

100 wonnych bzów i jaśminów

11 000 zł

POZYTYWNA

 

6

Magdalena Kasperczyk

Hamak miejski

46 500 zł

NEGATYWNA

Z uwagi na licznie zgłoszone projekty w obrębie Parku Suble oraz z uwagi na konieczność zintegrowania ich z istniejącym zagospodarowaniem terenu zachodzi konieczność opracowania koncepcji parku.

7

Małgorzata Kasperczyk

Plac sportów miejskich – parkur, freerun, street workout

150 000 zł

NEGATYWNA

8

Małgorzata Kasperczyk

Rozbudowa pumptrack-a o dirtpark

150 000 zł

NEGATYWNA

9

Małgorzata Kasperczyk

Miasteczko ruchu drogowego

150 000 zł

NEGATYWNA

10

Aleksandra Fąfara

Park rozrywki jako miejsce spotkań i integracji społeczności lokalnej

158 600 zł

NEGATYWNA

8. Żwaków (135 961 zł)

1

Ewelina Jagniątkowska

Ławki, kosze i wiaty przystankowe na Żwakowie

135 108 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego.

2

Tomasz Bień

Budowa strefy aktywnego wypoczynku

82 000 zł

NEGATYWNA

Brak zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/743/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap I, przedmiotowe fragmenty działek znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem: 7MU – zabudowa mieszkaniowa, z dopuszczeniem lokalizacji usług w lokalach lub budynkach.

3

Tomasz Bień

Montaż stacji naprawy rowerów

9 000 zł

NEGATYWNA

Stacja wykonana przy SP10.

4

Bożena Gał

Bezpieczna zabawa – monitoring wraz
z oświetleniem placu zabaw
przy ul. Nowej i ul. Zgody

60 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości włączenia do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy. Brak celowości oświetlenia placu zabaw.

5

Marek Gołosz

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw
przy ul. Nowej i ul. Zgody

135 961 zł

WSTĘPNIE

POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego i kosztów zadania (85 000 zł).
Brak celowości oświetlenia placu zabaw.

6

Marek Gołosz

Wycieczki autokarowo-turystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

135 961 zł

NEGATYWNA

Uwagi formalne.

7

Marek Gołosz

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo- rekreacyjno-turystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

135 961 zł

NEGATYWNA

Brak zgody jakiejkolwiek placówki oświatowej na prowadzenie zajęć cyklicznych.
Brak zgody na prowadzenie zajęć na basenie.
Brak zgody jakiegokolwiek podmiotu na przeprowadzenie półkolonii dla dzieci.
Brak miejsca w okresie letnim na przechowywanie sprzętu sportowego na potrzeby prowadzenia zajęć. Na boisku brak jakiegokolwiek zaplecza technicznego do prowadzenia zajęć. Brak planu wycieczek.

9. Stare Tychy (166 837 zł)

1

Dariusz Wencepel

Stojaki rowerowe
przy ul. Kościuszki

35 000 zł

WSTĘPNIE

POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego.

2

Dariusz Wencepel

Wymiana nawierzchni chodnika
przy ul. Starokościelnej

160 837 zł

POZYTYWNA

 

3

Dariusz Wencepel

Festyn Starotyski

30 000 zł

POZYTYWNA

 

4

Dariusz Wencepel

Starotyski Dzień Seniora

6 000 zł

POZYTYWNA

 

5

Dariusz Wencepel

Budowa placu zabaw dla dzieci
z monitoringiem przy siłowni plenerowej przy
ul. Norwida

150 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości realizacji zadania na wskazanym terenie.

6

Dariusz Wencepel

Aktywne przejście dla pieszych
na ul. Katowickiej

40 000 zł

NEGATYWNA

W ramach realizacji zadania  pn. Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach skrzyżowanie ulic Sadowej i Katowickiej planowane jest do przebudowy - zabudowa sygnalizacji świetlnej.

7

Dariusz Wencepel

Budowa stacji naprawy rowerów

10 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana lokalizacji.

8

Zofia Wróbel

Aktywni 60 plus

20 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie nie należy do katalogu zadań własnych gminy. Projekt stanowi zadanie Narodowego Programu Zdrowia oraz ewentualnie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

9

Zofia Wróbel

Ruch to zdrowie

10 780 zł

NEGATYWNA

Uwagi formalne.

10

Zofia Wróbel

Modernizacja placu zabaw w Parku Górniczym

96 000 zł

NEGATYWNA

Koszty zadania przekraczają środki przeznaczone na okręg konsultacyjny (182 000 zł).

11

Zofia Wróbel

Zapomniany chodnik – budowa chodnika przy
ul. Damrota

87 750 zł

POZYTYWNA

 

12

Martyna Covey

Z wodą za pan brat – nauka pływania

4 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości zastosowania metody Hallwick.

13

Martyna Covey

Turnus rehabilitacyjny

60 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie nie należy do katalogu zadań własnych gminy. Projekt stanowi zadanie Narodowego Programu Zdrowia oraz ewentualnie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10. Paprocany, Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia) (270 993 zł)

1

Artur Wysocki

Wykonanie chodnika oraz drogi dojazdowej przy
ul. Poziomkowej
i ul. Przemysłowej

110 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania (210 000 zł).

2

Marcin Stogowski

Odnowa nawierzchni parkingu
przy al. Piłsudskiego 100-110

115 000 zł

POZYTYWNA

 

3

Adam Długajczyk

Parking przy ul. Jagiełły

14 000 zł

NEGATYWNA

Brak technicznych możliwości realizacji zadania.

4

Barbara Cebula

Dog Park – wybieg dla psów
przy ul. Hutniczej

110 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania (125 000 zł).

5

Michał Rutecki

Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz montaż oświetlenia przy
ul. Dymarek

62 500 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego i kosztów zadania (50 800 zł).

6

Mikołaj Figlarski

Doświetlenie parku św. Franciszka i św. Klary

8 860 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego i kosztów zadania (25 000 zł).

7

Benedykt Zawisza

Doświetlenie terenu przy
ul. Hutniczej

15 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie zlokalizowane na działce nie stanowiącej własności Gminy Miasta Tychy.

8

Władysław Treska

Aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania terenu oraz budowa chodnika przy pl. Filipa Nowary

50 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego.

9

Józef Wilczek

Utworzenie skweru „Powstań Śląskich” na terenie dawnej
Szkoły Podstawowej nr 7

60 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku budżetowego.

10

Magdalena Markiewicz

Remont ul. Tetmajera – bocznej nr 53-71

34 000 zł

WSTĘPNIE NEGATYWNA

Brak zgody na zawarcie umowy użyczenia.
Zmiana kosztów zadania (75 000 zł)

11

Józef Wilczek

Wykonanie murali na ścianach budynków przyległych do boiska sportowego i placu zabaw przy Przedszkolu nr 3

15 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie zlokalizowane na terenie nie stanowiącym własności Gminy Miasta Tychy.

12

Maria Żegleń,
Regina Basińska

Budowa oświetlenia wewnątrz osiedla przy
ul. Poziomkowej 14-58 oraz 16-24

75 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego i kosztów zadania (63 000 zł).

13

Jan Ulman

Wykonanie chodnika przy
ul. Na Grobli 2-4

12 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(25 000 zł).

11. Osiedle A (183 748 zł)

1

Stefania Seweryn

Poprawa funkcjonalności i estetyki terenu pomiędzy
ul. Wojska Polskiego 5-7
i ul. Arkadową 6-8 poprzez budowę nowej wiaty śmietnikowej

70 000 zł

POZYTYWNA

 

2

Marcin Szyja

Osiedlowy Dzień Seniora

5 000 zł

POZYTYWNA

 

3

Marcin Szyja

Remont chodnika przy
ul. Asnyka

60 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania (160 000 zł).

4

Marcin Szyja

Aktywne A – osiedlowe miejsce spotkań

40 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(37 000 zł).

5

Maria Frąckowiak

Przejście suchą stopą – budowa chodnika przy
ul. Burschego

31 500 zł

POZYTYWNA

 

6

Maria Frąckowiak

Bezpiecznie do parku – budowa azylu dla pieszych

40 000 zł

WSTĘPNIE  POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego.

7

Katarzyna Pluta, Magdalena Stolarska,

Ewa Kustwan-Mróz

Poprawa funkcjonalności i estetyki terenu pomiędzy budynkami przy pl. św. Anny 1a-c, 3a-d i
ul. Andersa 7 poprzez remont i rozbudowę wiat śmietnikowych

130 000 zł

POZYTYWNA

 

8

Katarzyna Pluta, Magdalena Stolarska

Ładnie mieszkać – miło spędzać czas – modernizacja placu zabaw
przy ul. Andersa 2-4a

58 200 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego i kosztów zadania (48 200 zł).

9

Katarzyna Pluta, Magdalena Stolarska

Rozbudowa parkingu wzdłuż
ul. Burschego

125 548 zł

NEGATYWNA

Brak zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie Uchwały Nr XIX/341/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Anna w Tychach przedmiotowe fragmenty działek znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem 2ZP – teren zieleni urządzonej.

10

Dawid Dybał

Budowa łącznika wraz z miejscami parkingowymi przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

185 000 zł

NEGATYWNA

Koszty zadania przekraczają środki przeznaczone na okręg konsultacyjny (240 000 zł).

11

Rafał Biskup

Zielony plac dla rodzin

120 000 zł

POZYTYWNA

 

12

Agnieszka Kwiatek

Kolorowa szkoła – modernizacja placu zabaw na terenie SP nr 3

183 748 zł

NEGATYWNA

Koszty zadania przekraczają środki przeznaczone na okręg konsultacyjny (297 000 zł).

13

Agnieszka Kwiatek

Nowe śmietniki przy
ul. Wojska Polskiego 21-23a

183 748 zł

POZYTYWNA

 

12. Osiedle B (281 801 zł)

1

Małgorzata Korycińska

Budowa oświetlenia przy
ul. Słonecznej

50 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego i kosztów zadania (60 000 zł).

2

Leszek Bałazy, Mariusz Machnik

Modernizacja i ogrodzenie placu zabaw, budowa nowych miejsc parkingowych oraz budowa dodatkowej ażurowej altany śmietnikowej na podwórku pomiędzy
ul. Batorego 22-28,
ul. Bohaterów Warszawy 7
oraz Biblioteczna 27

119 000 zł

NEGATYWNA

Planowana inwestycja PEC w latach 2019-20.

3

Łukasz Kokoszka

Remont chodnika przy
ul. Bukowej 2-22

146 500 zł

POZYTYWNA

 

4

Roman Kalfa

Bezpieczny plac zabaw przy
ul. Budowlanych 100

180 000 zł

NEGATYWNA

Planowana inwestycja PEC w latach 2019-20.

5

Marcin Torba

Budowa miejsc parkingowych i renowacja zieleni przy ul. Bukowa 10-20 oraz al. Bielska 24-30

173 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości wykonania zadania w 2019 r.

13. Osiedle Balbina (140 073 zł)

1

Ewa Kasperczyk

Remont nawierzchni chodnika przy
ul. Budowlanych 37-41 oraz remont nawierzchni drogi i chodnika prowadzących do budynku przy
ul. Budowlanych 43

62 400 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(90 000 zł).

2

Ewa Kasperczyk

Aktywna mama – gimnastyka dla mam
z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina

7 854 zł

POZYTYWNA

 

3

Ewa Kasperczyk,
Ewa Runowska

Montaż bezobsługowej toalety publicznej wraz ze stanowiskiem do przewijania na placu zabaw na os. Balbina

120 000 zł

NEGATYWNA

Lokalizację toalety zaproponowano w pasie drogowym. Koszty zadania przekraczają środki przeznaczone na okręg konsultacyjny (235 000 zł).

4

Marcin Kuśmierz

Sportowe półkolonie na Balbinie

78 680 zł

POZYTYWNA

 

5

Adam Kafka

Chodniki dla pieszych – montaż słupków drogowych

13 000 zł

POZYTYWNA

 

6

Adam Kafka

Stacja rowerowa

11 500 zł

POZYTYWNA

 

7

Sebastian Bal

Rodzinny rajd rowerowy Balbiny

13 100 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(7 700 zł).

8

Sebastian Bal

Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje na Balbinie

15 500 zł

POZYTYWNA

 

14. Osiedle C (244 822 zł)

1

Ewelina Majewska – Howis

Sport i bezpieczeństwo – budowa bieżni, skoczni i bezpiecznego parkingu
przy SP nr 11

244 822 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego i kosztów zadania (174 000 zł).

2

Ewa Pazdan

Modernizacja placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 12

152 047 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(175 000 zł).

3

Wojciech Chyliński

Mieszkać ładniej – zagospodarowanie podwórza przy
ul. Skłodowskiej 19-21,
ul. Czechowa 7-9,15
ul. Grota – Roweckiego 46-60

172 950 zł

NEGATYWNA

Wpłynął wniosek o zwrot części działki.

4

Paweł Janas

Familiada – zielony plac dla rodzin i strefa dla zwierząt oraz parking

244 822 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego zadania.

5

Anna Kózka

Parking wzdłuż ul. Cyganerii

172 700 zł

NEGATYWNA

Wpłynął wniosek o zwrot części działki.

15. Osiedle D, G (289 933 zł)

1

Halina Pająk

Budowa parkingu dla samochodów osobowych między budynkami przy
ul. Dąbrowskiego 49-55
a ul. Dąbrowskiego 61-67

277 000 zł

NEGATYWNA

Wnętrze urbanistyczne stanowiące enklawę zieleni. Budowa parkingu w proponowanej formie nieodwracalnie zmieni zagospodarowanie przedmiotowej przestrzeni. Projekt, oprócz estetycznych, niesie ze sobą negatywne skutki środowiskowe i zdrowotne, przede wszystkim dla mieszkańców bloku przy ul. Dąbrowskiego 49-55, który po realizacji projektu byłby otoczony z każdej strony parkingami.

2

Zbigniew Rudziński

Modernizacja placu zabaw za budynkiem przy
al. Niepodległości 194-200

104 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(120 000 zł).

3

Zbigniew Rudziński

Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Gen. de Gaulle’a
od budynku 3-9 do 23-29

145 563 zł

POZYTYWNA

 

4

Henryk Kocur

Parking przy
ul. Dębowej 34-36
i ul. Dąbrowskiego 17-19

141 150 zł

POZYTYWNA

 

5

Jolanta Walosza,
Krystyna Stasiak,

Kazimierz Hryszko

Wykonanie nowego chodnika wzdłuż bloku przy ul. Darwina 15-21 wraz z oświetleniem i schodami

171 290 zł

NEGATYWNA

Trwa postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Po zakończenia postępowania
grunt stanie się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

6

Adrian Słany

Budowa placu zabaw między blokami
przy ul. Dąbrowskiego 29, ul. Dębowej 48
oraz ul. Dębowej 42-44

90 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(120 200 zł).

16. Osiedle E ( 215 853 zł)

1

Joanna Marciniak

Budowa placu zabaw w podwórku przy ulicach Niepodległości, Grota Roweckiego, Ejsmonda i Elfów

209 400 zł

NEGATYWNA

Teren objęty kompleksowym projektem zagospodarowania terenu - przetarg maj 2018 r.

2

Joanna Marciniak

Budowa parkingu przy ulicach Niepodległości, Grota Roweckiego, Ejsmonda i Elfów

215 853 zł

NEGATYWNA

Teren objęty kompleksowym projektem zagospodarowania terenu - przetarg maj 2018 r.

3

Mateusz Misiak

Estetyczniej przy Estetycznej

212 000 zł

NEGATYWNA

Teren objęty kompleksowym projektem zagospodarowania terenu - przetarg maj 2018 r.

4

Anna Chrobaczek

Czas wolny na sportowo przy ZS nr 2

99 250 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(176 000 zł).

5

Ewa, Przemysław Łasut

Wygoda i bezpieczeństwo – zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68

97 150 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego zadania.

6

Michał Kania

Miejska Akademia Atletyki

215 000 zł

POZYTYWNA

 

7

Waleria Grzesica

Budowa stacji naprawy rowerów w Parku Miejskim przy przystanku Azet

9 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie zostanie wykonane
w 2018 r.

8

Jarosław Wesołowski

Trampoliny naziemne w Parku Północnym

150 000 zł

NEGATYWNA

Teren objęty rewitalizacją Parku Północnego.

17. Osiedle F, Zawiść (203 202 zł)

1

Grzegorz Pisula

Zadbajmy o nasze otoczenie – zagospodarowanie przestrzeni
przy ul. Fitelberga 15-29 wraz z dokończeniem parkingu z drogą ewakuacyjną oraz oświetleniem

201 057 zł

POZYTYWNA

 

2

Agnieszka Markowicz

Budowa sceny plenerowej na terenie
ogrodu ZSS nr 8

183 000 zł

NEGATYWNA

Koszty zadania przekraczają środki przeznaczone na okręg konsultacyjny
(225 000 zł).

3

Magdalena Góra

Plac zabaw dla małych i dużych
przy ul. Fitelberga

60 343 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(83 600 zł).

4

Małgorzata Głąb

Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 57-75

78 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku budżetowego. Kolizja z uzbrojeniem podziemnym.

5

Danuta Strzoda

Przebudowa boiska do siatkówki oraz bieżni do skoku w dal przy ZS nr 1
przy ul. Wejchertów 20

132 325 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(160 000 zł).

6

Zygfryd Glinka, Stanisław Piechocki, Teresa Mazur,
Roman Niklas,

Halina Jędracha

Doświetlenie terenu wewnątrz osiedla F

160 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego i kosztów zadania (60 000 zł).

18. Osiedle H, Ł (353 068 zł)

1

Dorota Gerc,
Henryk Ditmer

Strefa aktywności fizycznej dla rodzin – doposażenie ogólnodostępnych obiektów sportowych oraz stworzenie miejsca przyjaznego rodzinie

332 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania i zakresu rzeczowego
(292 000 zł).

2

Agnieszka Borecka

Kolorowy, kwiatowy ogród na terenie
Przedszkola nr 29

40 712,94 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego zadania.

3

Lucyna Tuchorska

Budowa parkingu wraz z remontem drogi wewnętrznej
przy ul. Hańczy

353 068 zł

POZYTYWNA

 

4

Czesław Kapica

Powiększenie parkingu przy ul. Żwakowskiej 27

40 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości wykonania zadania w ciągu jednego roku budżetowego.

5

Magdalena Kowalska,
Katarzyna Czupryna - Kluska

Chodnik wraz z latarniami od al. Bielskiej do Tychów Zachodnich

277 500 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania i zakresu rzeczowego
(100 000 zł).

6

Magdalena Kowalska,
Katarzyna Czupryna - Kluska

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kopernika

94 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości doposażenia placu zabaw o kolejne urządzenia zabawowe – brak miejsca na działce.

7

Monika Burzyńska

Bezpieczne przejście dla pieszych przez
ul. Stoczniowców 70 z sygnalizacją świetlną wymuszającą zatrzymanie pojazdów

250 000 zł

NEGATYWNA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r. poz. 2181 wraz z późn. zmianami) wymagana jest zabudowa sygnalizacji świetlnej na całym skrzyżowaniu.

8

Tadeusz Pawełkowicz

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na siłowni zewnętrznej przy ul. Hubala

46 200 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania (47 000 zł).

9

Piotr Krzanowski

Budowa parkingu dla samochodów osobowych w pobliżu budynków
przy ul. Kopernika 10

353 000 zł

NEGATYWNA

Teren stanowi działkę inwestycyjną, z którą związane są plany inwestycyjne miasta.

10

Artur Radomski

Z górki na pazurki w Parku Jaworek

220 000 zł

NEGATYWNA

Teren objęty kompleksową koncepcję zagospodarowania Parku Jaworek.

11

Artur Radomski

Rowery na Merino – wypożyczalnia roweru miejskiego Tyski Rower

40 000 zł

NEGATYWNA

Z uwagi na plany Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) uruchomienia w roku 2019-2020 Roweru Metropolitalnego - systemu wypożyczalnie rowerów obejmującego 41 miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w tym również miasto Tychy) zabudowa stacji na okres 1 sezonu (kwota wskazana we wniosku gwarantuje zabudowę wypożyczalni wraz z obsługą wynoszącą jeden rok) wydaje się być nieuzasadniona ekonomicznie. MZUiM w roku 2018 planuje zabudowę 7 stanowisk wypożyczalni rowerów z okresem obsługi wynoszącym 2 lata które będą kompatybilne z istniejącymi już na terenie miasta wypożyczalniami.

19. Osiedle K, L, Cztery Pory Roku (256 901 zł)

1

Patrycja Kosowska - Pawłowicz

Siłowania plenerowa dla mieszkańców
– w zdrowym ciele zdrowy duch

67 400 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości realizacji zadania. Przedmiotowa działka posiada liczne uzbrojenie podziemne terenu w tym komory ciepłownicze oraz komory kanalizacyjne.

2

Izabela Demska-Ćwiertka

Modernizacja placu zabaw przy
ul. Legionów Polskich

152 800 zł

POZYTYWNA

 

3

Łukasz Wiewióra

Szkoła z technologią od pierwszaka do seniora

230 000 zł

POZYTYWNA

 

4

Małgorzata Zawiślak,
Krzysztof Woźniak

Akcja reaktywacja – doposażenie placu zabaw przy ul. Kubicy

89 932 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania (90 000 zł).

5

Krzysztof Woźniak
Michał Kasperczyk

Organizacja imprez integracyjnych

26 600 zł

POZYTYWNA

 

6

Michał Kasperczyk Krzysztof Woźniak

Rower bliżej mieszkańców - wypożyczalnia roweru miejskiego Tyski Rower

80 000 zł

NEGATYWNA

Z uwagi na plany Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) uruchomienia w roku 2019-2020 Roweru Metropolitalnego - systemu wypożyczalnie rowerów obejmującego 41 miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w tym również miasto Tychy) zabudowa stacji na okres 1 sezonu (kwota wskazana we wniosku gwarantuje zabudowę wypożyczalni wraz z obsługą wynoszącą jeden rok) wydaje się być nieuzasadniona ekonomicznie. MZUiM w roku 2018 planuje zabudowę 7 stanowisk wypożyczalni rowerów z okresem obsługi wynoszącym 2 lata które będą kompatybilne z istniejącymi już na terenie miasta wypożyczalniami.

7

Michał Kasperczyk

Bezpieczne przejście dla pieszych
na al. Bielskiej

110 000 zł

NEGATYWNA

W ramach realizacji zadania  pn. Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach przedmiotowe przejście dla pieszych  planowane jest do przebudowy - zabudowa sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej z systemem monitoringu i aktywnego doświetlenia przejścia po wykryciu pieszego.

8

Michał Kasperczyk

Inteligentna ławka solarna

18 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(20 000 zł).

20. Osiedle M, U (255 184 zł)

1

Dominika Kramarczyk

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy
Przedszkolu nr 26

111 116 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(203 000 zł).

2

Anna Woźniak

Organizacja Dnia Seniora

6 750 zł

POZYTYWNA

 

3

Bogdan Buczek

Remont nawierzchni parkingu
przy ul. Dmowskiego

254 980 zł

POZYTYWNA

 

4

Zbigniew Góral

Remont nawierzchni części parkingu
przy ul. Uczniowskiej 7

255 184 zł

POZYTYWNA

 

5

Barbara Konieczna

Boisko do tenisa ziemnego

100 000 zł

NEGATYWNA

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Tychy budynek został przeznaczony na utworzenia szkoły. Wykonany zostanie remont budynku i otoczenia.

6

Barbara Konieczna

Klub – sportowy tryb życia

80 000 zł

NEGATYWNA

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Tychy budynek został przeznaczony na utworzenia szkoły. Wykonany zostanie remont budynku i otoczenia.

21. Osiedle N, O (267 730 zł)

1

Marcin Lesiak

Boisko sportowe dla mieszkańców przy Szkole Podstawowej nr 35

250 000 zł

POZYTYWNA

 

2

Piotr Lada

Remont chodników wzdłuż
ul. Nałkowskiej

240 000 zł

POZYTYWNA

 

22. Osiedle R (185 316 zł)

1

Janusz Suchan

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu
ul. Jaśkowickiej
z ul. Rodakowskiego

180 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego zadania.

2

Paweł Bilangowski

Bezpieczne przejście dla pieszych
przez ul. Stoczniowców 70

180 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego zadania.

3

Henryk Radawański

Remont parkingu przy
ul. Reymonta 7-16

185 316 zł

POZYTYWNA

 

4

Włodzimierz Rosicki

Remont istniejącego chodnika przy
ul. Rataja oraz budowa nowego chodnika przy skrzyżowaniu
ul. Jaśkowickiej
i ul. Stoczniowców

50 000 zł

POZYTYWNA

 

5

Agata Marek

Budowa stacji naprawy rowerów przy siłowni plenerowej i Szkole Podstawowej nr 10

9 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie wykonane w 2018 r.

23. Osiedle T, W (część zachodnia) ( 240 355 zł)

1

Maciej Bodzioch

Budowa studzienki na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Tischnera

20 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie zostanie wykonane w 2018 r.

2

Maciej Bodzioch

Budowa pasa dla samochodów skręcających w prawo z al. Piłsudskiego
w ul. ks. Tischnera

240 000 zł

NEGATYWNA

W ramach realizacji zadania  pn. Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach miasto planuje zmodernizować przedmiotowe skrzyżowanie.

3

Monika Trukała

Modernizacja obiektu poprzez remont bieżni i budowę skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy
ul. Tołstoja 1

110 000 zł

NEGATYWNA

Koszty zadania przekraczają środki przeznaczone na okręg konsultacyjny (258 000 zł).

4

Danuta Chełmińska

Zamontowanie podjazdu dla wózków dziecięcych do Przedszkola nr 17

7 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie zostanie wykonane
w 2018 r.

5

Danuta Chełmińska

Rozbudowa placu zabaw pomiędzy
Przedszkolem nr 17
 a Szkołą Podstawową nr 7

92 300 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(110 000 zł).

6

Anna Łodyga,
Zdzisław Banasiak

Remont nawierzchni
ul. Witosa 8-22

48 200 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(60 000 zł).

7

Zdzisław Banasiak

Budowa stacji napraw i miejsc postojowych dla rowerów między budynkami przy
ul. Witosa 28a
i ul. Wieniawskiego 4

20 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana zakresu rzeczowego zadania.

8

Anna Łodyga,
Zdzisław Banasiak

Remont okrągłego parkingu z dojazdem przy skrzyżowaniu
ul. Wieniawskiego i ul. Armii Krajowej

53 800 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(60 000 zł).

9

Małgorzata Stawicka

Budowa parkingu przy
ul. Tołstoja 13-15

117 050 zł

NEGATYWNA

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy przedmiotowy teren oznaczony jest jako obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej intensywnej oraz przestrzeń publiczna o znaczeniu lokalnym - skwery i ciągi zieleni. Ponadto, przeznaczenie i geometria działki sugeruje, że może stanowić atrakcyjny teren inwestycyjny - budownictwo mieszkaniowe z usługami tworzące pierzeję ul. Tischnera, a z niej atrakcyjną przestrzeń publiczną.

24. Osiedle Z, Z1 (208 500 zł)

1

Aleksander Czenczak

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych

72 000 zł

POZYTYWNA

 

2

Aleksander Czenczak

Ułożenie nawierzchni przerostowej na placach zabaw
przy ul. Zaręby 38 i 62

88 300 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zmiana kosztów zadania
(93 000 zł).

3

Ryszard Bisaga

Budowa chodnika do placu zabaw przy SP nr 40

104 000 zł

POZYTYWNA

 

4

Damian Maguda

Stworzenie miejsca wypoczynku dla kajakarzy, pieszych, rowerzystów i żeglarzy nad Jeziorem Paprocańskim

22 050 zł

NEGATYWNA

Przedmiotowy teren objęty jest pracami projektowymi.

 

PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910 111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Ładowanie...