• IV edycja Budżetu Partycypacyjnego
  • Ponad 122 000 mieszkańców
  • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Wstępna weryfikacji wniosków

Piątek, 28 kwietnia, 2017

Poniżej przedstawiamy wyniki wstępnej weryfikacji wniosków złożonych na 2018 r.

Weryfikacja projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r.

Lp.

Autor

Tytuł roboczy projektu

Szacunkowy
koszt wnioskodawcy

Wstępna
weryfikacja

Uwagi

1. Wilkowyje (142 128 zł)

1

Piotr Zdebel

Skwer osiedlowy
przy ul. Obywatelskiej

33 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

W kosztach należy uwzględnić koszt dokumentacji projektowej. Koszt zadania oszacowano
na kwotę 38 000 zł.

2

Paweł Porszke

Budowa stacji napraw rowerów
na Wilkowyjach

8 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na konieczność wybrukowania nawierzchni wokół stacji należy zwiększyć koszty
do 9 000 zł.

3

Renata Stachowska

Twórcza rodzinka - warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin

14 290 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

4

Anita Wajda

Zagospodarowanie terenu wokół ZSP nr 1 przy ul. Leśnej 66

19 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Wykonanie i montaż budynku magazynowego w proponowanej wersji tj. dobudowy do istniejącej bryły budynku placówki, wiąże się z procedurą wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę.
W świetle obowiązujących przepisów, w których nie wymaga się pozwolenia na budowę w przypadku obiektów nie przekraczających swoją powierzchnią 35 m2, wskazanym jest zmiana tego zakresu na zakup i montaż gotowego budynku gospodarczego.
Koszt zadania oszacowano
na 29 540 zł.

5

Anita Wajda

Piknik rodzinny
w Wilkowyjach

9 800 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

6

Renata Bartecka-Grochla

Aktywność to dla nas ważne - zajęcia ruchowe
w Wilkowyjach

19 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zadanie oszacowano
na kwotę 19 040 zł.

7

Renata Bartecka-Grochla

Wycieczki edukacyjno - kulturalne z Wilkowyj

21 500 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

8

Justyna Czejgis

Frajda kulturalna - półkolonie letnie
i zimowe w Wilkowyjach

40 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

2. Mąkołowiec, Koźlina (156 475 zł)

1

Aleksandra Pilszek

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż torów kolejowych

1 200 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie zlokalizowano na działkach nie stanowiących własności miasta. Koszt zadania znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na okręg konsultacyjny.

2

Sławomir Sobociński

Spotkania integracyjne  dla seniorów

15 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

3

Sławomir Sobociński

Festyn na Mąkołowcu

18 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

4

Arkadiusz Król

Zakup i montaż koszy na śmieci  w dzielnicy Mąkołowiec

12 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

5

Arkadiusz Król

Łabędzi skwer

123 400 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na wprowadzenie do budżetu na 2017 r. zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy
ul. Łabędziej" istnieje możliwość wykonania w 2018 r. oświetlenia skweru. Koszt oświetlenia oszacowano na 20 000 zł.

3. Czułów, Zwierzyniec (z.) (204 473 zł)

1

Waldemar Lebuda

Remont nawierzchni ul. Grabowej
od ul. Katowickiej
do nr 53

136 350 zł

NEGATYWNA

Część działek, na których zlokalizowane jest zadanie nie stanowi własności miasta.

2

Jadwiga Gnela

Budowa chodnika przy ul. Zwierzynieckiej
(od ul.Topolowej do ul.Czarnej)

49 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Oszacowano koszt zadania
  na 100 000 zł.

3

Elżbieta Bernatt

Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka

10 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

4

Agnieszka Bożek

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tulipanów

148 200 zł

NEGATYWNA

Przez działkę przebiega magistrala wodociągowa  fi 1400, co znacznie ogranicza powierzchnię która może być zagospodarowana. Koszt budowy boiska oszacowano
na 269 985 zł. 

5

Magdalena Niedziela

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej 102a

166 480 zł

NEGATYWNA

Istniejący plac zabaw wykonany został  zgodnie z projektem oraz wytycznymi Dyrekcji placówki.  Urządzenia zabawowe są w bardzo dobrym stanie technicznym. Piaskownice oraz zestaw zabawowy stanowią nowe wyposażenie – likwidacja po tak krótkim czasie użytkowania wskazywałaby na niegospodarność w wydatkowaniu środków publicznych.

4. Wartogłowiec, Zwierzyniec (w.) (127 887 zł)

1

Krzysztof Augustyniak

Remont nawierzchni ul. Dzwonkowej bocznej od 17d do 17h

120 000 zł

NEGATYWNA

Z uwagi na konieczność realizacji oświetlenia przedmiotowego odcinka oraz na kolizje istniejącego ogrodzenia koszty przyjęte do realizacji przedmiotowego zadania nie są wystarczające do wykonania przedmiotowego zadania.

2

Grzegorz Stachoń

Monitoring placu zabaw przy
ul. Cmentarnej

13 500 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Brak zgody dyrekcji ZSP na podłączenie instalacji do budynku szkoły.

3

Grzegorz Stachoń

Remont nawierzchni ul. Kaczeniec

69 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Koszt zadania oszacowano
na 90 000 zł.

4

Grzegorz Stachoń

Kładka - dojście do tablicy informacyjnej przy ul.Skotnica

6 500 zł

NEGATYWNA

Z uwagi na przeniesienie tablicy w inne miejsce, brak konieczności realizacji wnioskowanej kładki

5

Grzegorz Stachoń

Osiedlowy Dzień Seniora

9 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Koszt zadania oszacowano
na 6 000 zł.

6

Grzegorz Stachoń

Budowa mini bieżni do skoku w dal na ternie ZSP nr 3 przy
ul. Cmentarnej

29 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie ujęte w budżecie miasta
na 2017 r.

7

Grzegorz Stachoń

Monitoring na terenie ZSP nr 3 przy
ul. Cmentarnej

15 850 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

8

Magdalena Jędrzejczyk

Budowa chodnika
przy
ul. Zwierzynieckiej
(od ul.Kaczeniec do ul.Dziewanny)

120 000 zł

NEGATYWNA

Realizacja wnioskowanej budowy chodnika wymaga kompleksowej modernizacji ul. Zwierzynieckiej. Dlatego takie zamierzenie winno zostać objęte odrębną inwestycją finansowaną w  ramach środków gminy - za przyjętą we wniosku kwotę brak jest możliwości realizacji powyższego. Koszt zadania znacznie przewyższ kwotę przeznaczoną dla okręgu.

9

Magdalena Jędrzejczyk

Progi zwalniające na ul. Zwierzynieckiej

10 500 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na lokalizację zadania na części działek nie stanowiących własności miasta możliwe jest wykonanie tylko jednego progu zwalniającego.

5. Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele (179 192 zł)

1

Lidia Gajdas

Obserwatorium astronomiczne

179 192 zł

NEGATYWNA

Koszt wykonania zadania znacznie przewyższa kwotę przeznaczoną dla okręgu. Ponadto budynek ZSP nr 4 wraz z zagospodarowaniem objęty jest gwarancją do 2021r.

2

Łukasz Drob

Wymiana nawierzchni na placu zabaw
przy ul. Miodowej

80 000 zł

NEGATYWNA

Plac zabaw został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi nawierzchni bezpiecznej. Bardzo wysoki koszt wymiany nawierzchni - 359 687 zł.

3

Edyta Danielczyk

Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej

10 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Koszty zadania oszacowano na kwotę 25 340 zł.

4

Edyta Danielczyk

Aktywni i bezpieczni - organizacja zajęć sportowych

20 000 zł

NEGATYWNA

Brak zgody administratora
obiektu, na którym ma być
realizowany projekt.
Brak możliwości realizacji projektu.
Na terenie osiedla prowadzone są zajęcia z zumby w ZSP nr 4 w Tychach. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie we wtorki
od godziny 15:00.

5

Edyta Danielczyk

Rodzinne pikniki
na JUW-e

20 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

6

Edyta Danielczyk

Półkolonie letnie
i zimowe na JUW-e

26 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Zadanie oszacowano
na kwotę 35 000 zł.
Uczestnictwo dzieci
do 12 roku życia.

7

Edyta Danielczyk

Doposażenie skweru przy
ul. Jaroszowickiej

10 000 zł

NEGATYWNA

Teren przeznaczony jest pod lokalizację zaplecza dla zespołu boisk (kontenery).
Zadanie, dotyczące budowy zaplecza ujęte zostało w budżecie miasta na rok 2017.

8

Edyta Danielczyk

Budowa sceny plenerowej

40 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Koszt zadania oszacowano
na kwotę 79 975 zł.

9

Edyta Danielczyk

Aktywni na jesień życia - organizacja zajęć dla seniorów

16 000 zł

NEGATYWNA

W planie działalności Klubu JUW będą organizowane tego typu działania z dotacji na działalność merytoryczną.

10

Lidia Gajdas

Kursy i szkolenia dla seniorów na JUW-e

29 192 zł

WSTĘPNIE NEGATYWNA

Brak zgody Koła Gospodyń Wiejskich. Brak informacji o odbiorze budynku prze SANEPID. Koszt zadania oszacowano
na 17 000 zł.

11

Lidia Gajdas

Remont i doposażenie pomieszczeń budynku przy
ul. Przejazdowej 8

150 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

6. Cielmice, Osiedle Ogrodnik (130 727 zł)

1

Tadeusz i Elżbieta Kopyto

Wymiana
nawierzchni
chodnika przy
ul. Cielmickiej

44 364 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Wykonanie zadania możliwe jest tylko na działkach gminnych. Zachodzi konieczność korekty przebiegu chodnika.

2

Tadeusz i Elżbieta Kopyto

Doposażenie siłowni plenerowej przy
ul. Cielmickiej

21 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

3

Tadeusz i Elżbieta Kopyto

Budowa stacji
naprawy rowerów
przy ul. Cielmickiej
i ul. Jedności

17 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na konieczność wybrukowania nawierzchni wokół stacji należy zwiększyć koszty
do 19 000 zł.

4

Stanisław Kostka

Imprezy kulturalne
w dzielnicy Cielmice

65 364 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

5

Marcin Wilczek

Rewitalizacja otoczenia przy
ZSP nr 2 przy
ul. Jedności 51

40 000 zł

-

Rezygnacja autora.

7. Glinka, Suble (158 933 zł)

1

Magdalena Kasperczyk

Plac sportów miejskich na Glince
i Sublach

150 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Ze względu na bliską odległość od placu zabaw, a także  ze względu na brak uszczegółowienia wymagań, dotyczących pozostałych urządzeń należy zastanowić się nad ich budową we wskazanej lokalizacji.

2

Magdalena Łochowska - Piotrowicz

Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej

158 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Należy zmienić rodzaj lamp z parkowych na uliczne.
Koszt zadania oszacowano na kwotę 125 000 zł.

3

Adrian Mazurek

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo - turystyczne na Glince
i Sublach

158 933 zł

NEGATYWNA

Miasto realizuje projekty sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców - bezpłatne (Yoga, Nordic Walking, Rusz się, Nauka jazdy oraz doskonalenia jazdy dla dzieci na Rolkach, Extreme City).
Zajęcia całoroczne (nauki pływania dla dzieci, nauki doskonalenia pływania  dla dorosłych), nauki pływania klas III.
Zajęcia okresowe - nauka jazdy
na łyżwach.
Prowadzone są szkolenia dzieci i młodzieży w 10 sekcjach sportowych MOSM Tychy, zajęcia bezpłatne (piłka ręczna dziewcząt,  pływanie, siatkówka dziewcząt i chłopców, hokej na lodzie, koszykówka, tenis stołowy, zapasy, boks, kajakarstwo, lekka atletyka).
W mieście były realizowane podobne projekty, jako zadania MOSiR – Osiedlowe Centra Sportowe, zostały one wygaszone, gdyż formuła ta przy ogromnym rozwoju sektora pozarządowego, niżu demograficznego, rozwoju fitness klubów nie spotkała się zainteresowaniem mieszkańców. Pod koniec działalności frekwencja na  zajęciach była drastycznie mała.

8. Żwkaów (135 961 zł)

1

Olga Targosz - Salata

Budowa miejsc postojowych
i chodnika przy
ul. Jaśkowickiej

135 900 zł

WSTĘPNIE NEGATYWNA

Koszt zadania oszacowano
na kwotę 210 000 zł.
Przy przyjętej we wniosku kwocie należy liczyć się z ograniczeniem zakresu rzeczowego.

2

Barbara Kozub

Budowa siłowni plenerowej między ulicami Nowa i Zgody

43 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Koszt zadania oszacowano
na kwotę 70 000 zł.

3

Agata Kściuczyk

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Borowej
i Jaśkowickiej 

130 000 zł

NEGATYWNA

Przedmiotowe skrzyżowanie nie spełnia kryteriów ustalających potrzebę zastosowania sygnalizacji zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. Na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została pozytywnie zaopiniowana budowa wyniesionego skrzyżowania w tym miejscu. 

4

Marek Gołosz

Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowa
i Zgody

135 961 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

5

Marek Gołosz

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo - turystyczne na Żwakowie

135 961 zł

NEGATYWNA

Miasto realizuje projekty sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców - bezpłatne (Yoga, Nordic Walking, Rusz się, Nauka jazdy oraz doskonalenia jazdy dla dzieci na Rolkach, Extreme City).
Zajęcia całoroczne (nauki pływania dla dzieci, nauki doskonalenia pływania  dla dorosłych), nauki pływania klas III.
Zajęcia okresowe - nauka jazdy
na łyżwach.
Prowadzone są szkolenia dzieci i młodzieży w 10 sekcjach sportowych MOSM Tychy, zajęcia bezpłatne (piłka ręczna dziewcząt,  pływanie, siatkówka dziewcząt i chłopców, hokej na lodzie, koszykówka, tenis stołowy, zapasy, boks, kajakarstwo, lekka atletyka).
W mieście były realizowane podobne projekty, jako zadania MOSiR – Osiedlowe Centra Sportowe, zostały one wygaszone, gdyż formuła ta przy ogromnym rozwoju sektora pozarządowego, niżu demograficznego, rozwoju fitness klubów nie spotkała się zainteresowaniem mieszkańców. Pod koniec działalności frekwencja na  zajęciach była drastycznie mała.

9. Stare Tychy (166 837 zł)

1

Katarzyna Lukaszek

Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Hlonda

144 600 zł

NEGATYWNA

Koszt zadania oszacowano
na kwotę 475 000 zł.

2

Katarzyna Lukaszek

Doposażenie siłowni przy ul. Braterskiej
i Hlonda

45 100 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Wskazane jest wykonanie oświetlenia na całej długości  alejki,  przy której zlokalizowana jest siłownia. Brak uzasadnienia dla wykonania ogrodzenia od strony potoku . Przy lokalizacji siłowni brane były pod uwagę względy bezpieczeństwa oraz możliwość wykonania prac porządkowych. Koszt zadania oszacowano na kwotę 46 000 zł.

3

Artur Okoński

Doposażenie placu zabaw na terenie
SP nr 1 przy
pl. Wolności

65 500 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Niezbędna jest korekta  lokalizacji zadania. Na wskazanej przez Wnioskodawcę teren placu zabaw przebiega bezpośrednio na linii kanalizacji deszczowej. Należy więc przesunąć projektowany plac zabaw w stronę działki sąsiadującej z placówką oświatową. Koszt zadania oszacowano na kwotę 70 500 zł.

4

Michał Szyja

Remont chodnika
w parku Górniczym

36 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Należy uwzględnić cenę dokumentacji projektowej.
Koszt zadania oszacowano na kwotę 39 000 zł.

5

Bożena Dudek - Marcinek

Stop Smog

85 200 zł

NEGATYWNA

Miasto planuje w 2018 r. wykonanie sieci monitoringu jakości powietrza
z uwzględnieniem lokalizacji zaproponowanej w przedmiotowym wniosku
tj. na budynku SP1.

6

Zofia Wróbel

Doposażenie placu zabaw w parku Górniczym

141 500 zł

WSTĘPNIE NEGATYWNA

Ogrodzenie zasadne  z uwagą, że
w terenie ogrodzonym znajdzie się  siłownia plenerowa (bliskość stref bezpieczeństwa).  Nawierzchnia poliuretanowa – konieczny demontaż
i ponowny montaż urządzeń zabawowych. Koszt zadania oszacowano na kwotę 227 500 zl.

7

Zofia Wróbel

Czysty chodnik - montaż koszy na śmieci na ul. Damrota

5 900 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

8

Zofia Wróbel

Wymiana nawierzchni chodników w parku Górniczym

65 200 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Należy uwzględnić cenę dokumentacji projektowej.
Koszt zadania oszacowano na kwotę 68 000 zł.

9

Dariusz Wencepel

Wymiana nawierzchni chodnika przy
ul. Starokościelnej

95 644 zł

POZYTYWNA

Należy zwrócić uwagę na istniejące dwa drzewa - z uwagi na ich system korzeniowy może zajść  konieczność ich wycinki co wiąże się z kosztami
i czasem na uzyskanie decyzji.

10

Dariusz Wencepel

Montaż latarni przy siłowni przy
ul. Norwida

35 440 zł

NEGATYWNA

Zadanie zostało ujęte w budżecie miasta na 2017 r.

11

Dariusz Wencepel

Stojaki rowerowe przy ul. Kościuszki

31 800 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

12

Dariusz Wencepel

Starotyski Dzień Seniora

5 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

13

Dariusz Wencepel

Wymiana nawierzchni chodnika przy
ul. Powstańców

166 837 zł

NEGATYWNA

Część działek, na których zlokalizowane jest zadanie nie stanowi własności miasta.

14

Dariusz Wencepel

Kosze na śmieci
w dzielnicy
Stare Tychy

29 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

15

Zofia Wróbel

Ruch to zdrowie

6 400 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

16

Dariusz Wencepel

Modernizacja Radziejówki poprzez remont chodników

100 000 zł

WSTĘPNIE
POZYTYWNA

Proponuje się wykonanie remontu chodnika po stronie zachodniej ze względu na koncepcję przebudowy zatoki autobusowej na kierunku Tychy-Mikołów.

17

Dariusz Wencepel

Wymiana nawierzchni chodnika przy
ul. Nowokościelnej

160 000 zł

WSTĘPNIE
POZYTYWNA

Przy przyjętej kwocie należy się liczyć ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego.

10. Paprocany, os. P, O1, T1, W - wschód (270 993 zł)

1

Marian Tomiło

Budowa parkingu przy ul. Jaracza 7-9

140 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości realizacji zadania
w ciągu jednego roku budżetowego.

2

Halina Panejko

Budowa chodnika
przy
ul. Paprocańskiej 41

4 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Koszt zadania oszacowano
na 16 000 zł.

3

Michał Rutecki

Remont chodnika przy ul. Hutniczej

71 757 zł

POZYTYWNA

Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste
SM "Weronika".

4

Elżbieta Kukuczka

Remont chodnika oraz budowa parkingu
przy
al. Piłsudskiego
100 - 116

105 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Możliwa realizacja wyłącznie do
4 miejsc postojowych (wymagana odległość miejsc od okien budynku - 10m). Kosz zadania oszacowano
na 160 000 zł. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste SM "Wspólnota".

5

Józef Wilczek

Przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły
w Paprocanach

20 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

6

Józef Wilczek

Budowa chodników na ul. Na Grobli

13 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Koszt zadania oszacowano
na 15 000 zł.

7

Irena Borkowska

Modernizacja skwerów na
ul. Junaków
i Jagiełły

15 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Istnieje możliwość usunięcia drzew chorych i suchych.
Koszt zadania oszacowano
na 30 000 zł.

8

Henryk Seweryn

Zagospodarowanie terenu przy
ul. Paprocańskiej

75 500 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

9

Michał Poks

Doświetlenie rozwidlenia
ul. Sikorskiego
i Paprocańskiej

20 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

10

Aleksandra Drozd

Budowa chodnika przy ul. Bajkowej
i Tetmajera

10 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Koszt zadania oszacowano
na 12 000 zł. Własność Gmina Miasta Tychy,
użytkowanie wieczyste
TSM "Oskard".

11

Urszula Szmyła

Remont chodnika między ul. Armii Krajowej
a ul. Beskidzką

95 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie zlokalizowano na działkach nie stanowiących własności miasta.

11. os. A (183 748 zł)

1

Magdalena Stolarska, Bartosz Kiszewski,
Sylwia Prietz

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wojska Polskiego,
Arctowskiego i Arkadowa

183 748 zł

WSTĘPNIE NEGATYWNA

Lokalizacja placu zabaw niemożliwa z uwagi na konieczność zachowania odległości placu zabaw od istniejącego miejsca gromadzenia odpadów, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc postojowych – 10m.
Koszt zadania oszacowano
na 193 748 zł.

2

Marcin Szyja

Wesołe podwórko - doposażenie placu zabaw przy
ul. Asnyka
i Wojska Polskiego

70 000 zł

NEGATYWNA

Na przedmiotowym terenie
w 2017 r. zrealizowany będzie projekt zgłoszony w ramach programu "Zielone podwórka".

3

Marcin Szyja

Łatwiejsze parkowanie przy
ul. Wojska Polskiego 23-23a

88 550 zł

NEGATYWNA

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie jest zachowana wymagana odległość od budynku - brak możliwości sytuowania nowych miejsc parkingowych.

4

Marcin Szyja

Pierwszy osiedlowy Dzień Seniora

5 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

5

Marcin Szyja

Remont chodnika
w parku Górniczym

32 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Konieczność opracowania dokumentacji projektowej.
Koszt zadania oszacowano
na 35 000 zł.

6

Katarzyna Stalmarska

Budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego 2

91 925 zł

WSTĘPNIE NEGATYWNA

 Brak ogólnodostępności boiska dla wszystkich mieszkańców. Boisko czynne tylko do godz. 17:00 .

7

Stefania Seweryn

Zagospodarowanie terenu przy
Wojska Polskiego
i Arkadowej

169 700 zł

WSTĘPNIE NEGATYWNA

Koszt zadania oszacowano
na 184 700 zł. Kolizja z istniejącym drzewostanem.

12. os. B (281 801 zł)

1

Mariusz Pisula,
Stanisław Smolorz

Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy
ul. Brzozowej

155 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Konieczność opracowania dokumentacji projektowej.
Koszt zadania oszacowano
na 180 000 zł.

2

Roman Kalfa

Budowa placu zabaw pomiędzy ul. Batorego i ul. Budowlanych

178 004 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Konieczność opracowania dokumentacji projektowej. Koszt zadania oszacowano
na 186 000 zł.

3

Aneta Idczak

Tężnia solankowa na osiedlu B

281 801 zł

POZYTYWNA

Dodatkowe koszty utrzymania obiektu.

4

Agnieszka Kliś

Zagospodarowanie placu zabaw Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej 7

48 220 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenia środków finansowych na nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami. Koszt zadania oszacowano
na 60 000 zł.

5

Jacek Adamus

Rewitalizacja przestrzeni pomiędzy ulicami: Batorego, Biblioteczną
i Budowlanych

223 820 zł

NEGATYWNA

Na przedmiotowym terenie w latach 2018 - 2019 planowana jest modernizacja sieci c.o.

6

Klaudia Rzepka

Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej 29

73 600 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenia środków finansowych na nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami. Koszt zadania oszacowano
na 85 160 zł.

7

Marek Solarz

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bukową
i Bielską

276 000 zł

NEGATYWNA

Na przedmiotowym terenie w latach 2018 - 2019 planowana jest modernizacja sieci c.o.

8

Wanda Szpyrka

Szlaban do wjazdu na parking przy
ul. Edukacji 1-3

10 000 zł

NEGATYWNA

Parkingi na terenach gminnych pozostają ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

9

Agnieszka Borusławska

Budowa stacji naprawy rowerów
na Hotelowcu

8 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na konieczność wybrukowania nawierzchni wokół stacji należy zwiększyć koszty
do 9 000 zł.

10

Andrzej Grzesica

Zagospodarowanie terenu przy
ul. Bema 1-17

280 750 zł

WSTĘPNIE NEGATYWNA

Koszty zadania oszacowano
na kwotę 284 750 zł.

11

Marcin Torba

Renowacja podwórka Bukowa - Bielska

170 000 zł

NEGATYWNA

Na przedmiotowym terenie w latach 2018 - 2019 planowana jest modernizacja sieci c.o.

12

Olimpia Duda

Modernizacja altan śmietnikowych przy
ul. Baziowej 5-19

82 000 zł

POZYTYWNA

 Bez uwag.

13

Marcin Machnik, Leszek Bałazy

Zagospodarowanie terenu przy
ul. Batorego 22-28

92 000 zł

NEGATYWNA

Na przedmiotowym terenie w latach 2018 - 2019 planowana jest modernizacja sieci c.o.

14

Małgorzata Korycińska

Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej

46 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na znaczne ograniczenie możliwości montażu latarni w sposób uwzględniający zachowanie skrajni drogowej
(0,5 m od krawędzi drogi)  może nie być możliwości realizacji doświetlenia na całej długości drogi. Szacunkowy koszt zadania określono na 30 000 zł.

15

Wanda Szpyrka

Siłownia plenerowa przy ul. Baziowej

50 000 zł

NEGATYWNA

Opiniuje się negatywnie ze względu na realizację inwestycji ze środków Gminnych w 2017r. (plac zabaw, w którym można uwzględnić elementy siłowni plenerowej).
Ponadto w miejscu proponowanej siłowni planowany jest
w przyszłości parking.

13. Osiedle Balbina (140 073 zł)

1

Grzegorz Ludynia

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo - turystyczne na Balbinie

140 073 zł

NEGATYWNA

Miasto realizuje projekty sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców - bezpłatne (Yoga, Nordic Walking, Rusz się, Nauka jazdy oraz doskonalenia jazdy dla dzieci na Rolkach, Extreme City).
Zajęcia całoroczne (nauki pływania dla dzieci, nauki doskonalenia pływania  dla dorosłych), nauki pływania klas III.
Zajęcia okresowe - nauka jazdy
na łyżwach.
Prowadzone są szkolenia dzieci i młodzieży w 10 sekcjach sportowych MOSM Tychy, zajęcia bezpłatne (piłka ręczna dziewcząt,  pływanie, siatkówka dziewcząt i chłopców, hokej na lodzie, koszykówka, tenis stołowy, zapasy, boks, kajakarstwo,
lekka atletyka).
W mieście były realizowane podobne projekty, jako zadania MOSiR – Osiedlowe Centra Sportowe, zostały one wygaszone, gdyż formuła ta przy ogromnym rozwoju sektora pozarządowego, niżu demograficznego, rozwoju fitness klubów nie spotkała się zainteresowaniem mieszkańców. Pod koniec działalności frekwencja na  zajęciach była drastycznie mała.

14. os. C (244 822 zł)

1

Wojciech Chyliński

Modernizacja wiat śmietnikowych oraz doposażenie placu zabaw przy
ul. Czechowa

53 137 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Istnieje możliwość wykonania jedynie modernizacji altany śmietnikowej. Koszt oszacowano na 65 000 zł. Pozostała część zadania niemożliwa do wykonania z uwagi na brak zgody na wycinkę drzew.

2

Jacek Celiński

Poprawa estetyki poprzez modernizacja wiat śmietnikowych przy
al. Niepodległości
i ul. Cyganerii

48 500 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na konieczność
dostosowania formy architektonicznej do przebudowanych śmietników w latach 2000 - 2016 z zastosowaniem
cegły klinkierowej i zadaszeń
o konstrukcjach stalowych
koszt zadania podniesiono
do 120 000 zł.

3

Jacek Celiński

Doposażenie placu zabaw w parku Alojzego

65 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Koszt realizacji zadania oszacowano na 85 000 zł.

4

Paweł Nadgrodkiewicz

Budowa stacji
naprawy rowerów
przy al. Bielskiej

8 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na konieczność wybrukowania nawierzchni wokół stacji należy zwiększyć koszty
do 9 000 zł.

5

Bernadeta Orzeł

Budowa boiska przy
ul. Curie - Skłodowskiej

243 800 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

6

Ewelina Szastok

Budowa placu zabaw
i gier na podwórku pomiędzy ulicami: Cicha, Cienista, Bielska
i Czarnieckiego

100 000 zł

WSTĘPNIE NEGATYWNA

Zakres rzeczowy proponowany we wniosku jest możliwy do wykonania za kwotę 250 000 zł.

7

Anna Kózka

Budowa sensorycznego placu zabaw przy
ul. Cyganerii

168 700 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Koszt realizacji zadania oszacowano na 228 000 zł.

8

Paweł Janas

Familiada - Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami: Czereśniowa, Cienista, Czarnieckiego

244 822 zł

NEGATYWNA

W miejscu proponowanego projektu planowany jest w przyszłości parking.

9

Sławomir Wróbel

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo - turystyczne
na osiedlu C

244 822 zł

NEGATYWNA

Miasto realizuje projekty sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców - bezpłatne (Yoga, Nordic Walking, Rusz się, Nauka jazdy oraz doskonalenia jazdy dla dzieci na Rolkach, Extreme City).
Zajęcia całoroczne (nauki pływania dla dzieci, nauki doskonalenia pływania  dla dorosłych), nauki pływania klas III.
Zajęcia okresowe - nauka jazdy
na łyżwach.
Prowadzone są szkolenia dzieci i młodzieży w 10 sekcjach sportowych MOSM Tychy, zajęcia bezpłatne (piłka ręczna dziewcząt,  pływanie, siatkówka dziewcząt i chłopców, hokej na lodzie, koszykówka, tenis stołowy, zapasy, boks, kajakarstwo, lekka atletyka).
W mieście były realizowane podobne projekty, jako zadania MOSiR – Osiedlowe Centra Sportowe, zostały one wygaszone, gdyż formuła ta przy ogromnym rozwoju sektora pozarządowego, niżu demograficznego, rozwoju fitness klubów nie spotkała się zainteresowaniem mieszkańców. Pod koniec działalności frekwencja na  zajęciach była drastycznie mała.

15. os. D, G (289 833 zł)

1

Adrian Słany

Siłownia plenerowa przy
ul. Dąbrowskiego

100 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie usytuowano na działkach nie stanowiących własności miasta.

2

Zbigniew Rudziński

Budowa oświetlenia przy
ul. Gen. de Gaulle'a

109 200 zł

NEGATYWNA

Zadanie ujęte w budżecie miasta
w 2017 r.

3

Lucyna Martinek - Nowak

Modernizacja placu zabaw przy
ul. Dąbrowskiego 39

85 600 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

W kosztach należy uwzględnić cenę stref bezpieczeństwa oraz koszt dokumentacji projektowej. Koszty zadania oszacowano na  155 600 zł. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste TSM "Oskard".

4

Lucyna Martinek - Nowak

Modernizacja placu zabaw przy
al. Niepodległości 180-182

94 600 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

W kosztach należy uwzględnić cenę stref bezpieczeństwa i koszt dokumentacji projektowej.
Koszty zadania oszacowano na 120 000 zł. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste TSM "Oskard".

5

Aniela Kasperczyk

Budowa stacji naprawy rowerów
przy SDK Tęcza

8 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na konieczność wybrukowania nawierzchni wokół stacji należy zwiększyć koszty
do 9 000 zł.

6

Paweł Kmita

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo - turystyczne na
osiedlu D i G

289 833 zł

NEGATYWNA

Miasto realizuje projekty sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców - bezpłatne (Yoga, Nordic Walking, Rusz się, Nauka jazdy oraz doskonalenia jazdy dla dzieci na Rolkach, Extreme City).
Zajęcia całoroczne (nauki pływania dla dzieci, nauki doskonalenia pływania  dla dorosłych), nauki pływania klas III.
Zajęcia okresowe - nauka jazdy
na łyżwach.
Prowadzone są szkolenia dzieci
i młodzieży w 10 sekcjach sportowych MOSM Tychy, zajęcia bezpłatne (piłka ręczna dziewcząt,  pływanie, siatkówka dziewcząt i chłopców, hokej na lodzie, koszykówka, tenis stołowy, zapasy, boks, kajakarstwo, lekka atletyka).
W mieście były realizowane podobne projekty, jako zadania MOSiR – Osiedlowe Centra Sportowe, zostały one wygaszone, gdyż formuła ta przy ogromnym rozwoju sektora pozarządowego, niżu demograficznego, rozwoju fitness klubów nie spotkała się zainteresowaniem mieszkańców. Pod koniec działalności frekwencja na  zajęciach była drastycznie mała.

16. os. E (215 853 zł)

1

Ewa i Przemysław Łasut

Doposażenie placu zabaw przy
ul. Edukacji 56-64 oraz budowa chodnika
przy ul. Elfów 61-63

37 300 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

2

Katarzyna Woźniak

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III LO
przy ul. Elfów 62

215 799 zł

NEGATYWNA

Po uwzględnieniu wszystkich kosztów (utylizacja asfaltu, zakup wyposażenia, wykonanie opaski) oszacowano
koszty na 475 000 zł.

3

Joanna Marciniak

Budowa parkingu i zagospodarowanie podwórka przy ulicach: Niepodległości,
Grota Roweckiego, Ejsmonda i Elfów

215 500 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

W ramach zaproponowanych środków finansowym możliwe jest wykonanie tylko parkingu dla samochodów osobowych.

4

Waleria Grzesica

Budowa stacji
napraw rowerów przy al. Niepodległości

8 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na konieczność wybrukowania nawierzchni wokół stacji należy zwiększyć koszty
do 9 000 zł.

5

Michał Kania

Miejska Akademia Atletyki

211 500 zł

NEGATYWNA

Zadanie zostało ujęte w budżecie miasta na 2017 r.

6

Robert Gaździński

Dla zdrowia i wygody - Modernizacja osiedla E

79 000 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

17. os. F, Zawiść (203 202 zł)

1

Karolina Puchalska,
Malwina Kosicka

Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem przy
ul. Filaretów 69-73

178 400 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji projektowej.
Koszt zadania oszacowano
na 190 000 zł.

2

Magdalena Góra

Doposażenie placu zabaw przy
ul.Fitelberga 55-61
i ul.Wyszyńskiego 22-28

41 300 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

3

Agnieszka Markowicz

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo - turystyczne na
osiedlu F

203 202 zł

NEGATYWNA

Miasto realizuje projekty sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców - bezpłatne (Yoga, Nordic Walking, Rusz się, Nauka jazdy oraz doskonalenia jazdy dla dzieci na Rolkach, Extreme City).
Zajęcia całoroczne (nauki pływania dla dzieci, nauki doskonalenia pływania  dla dorosłych), nauki pływania klas III.
Zajęcia okresowe - nauka jazdy
na łyżwach.
Prowadzone są szkolenia dzieci i młodzieży w 10 sekcjach sportowych MOSM Tychy, zajęcia bezpłatne (piłka ręczna dziewcząt,  pływanie, siatkówka dziewcząt i chłopców, hokej na lodzie, koszykówka, tenis stołowy, zapasy, boks, kajakarstwo, lekka atletyka).
W mieście były realizowane podobne projekty, jako zadania MOSiR – Osiedlowe Centra Sportowe, zostały one wygaszone, gdyż formuła ta przy ogromnym rozwoju sektora pozarządowego, niżu demograficznego, rozwoju fitness klubów nie spotkała się zainteresowaniem mieszkańców. Pod koniec działalności frekwencja na  zajęciach była drastycznie mała.

18. H, Ł (353 068 zł)

1

Piotr Rydz

Budowa oświetlenia przy ul. Hierowskiego od al. Bielskiej

50 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie zostało ujęte w budżecie miasta na 2017 r.

2

Czesław Kapica

Budowa parkingu przy ul. Żwakowskiej

100 000 zł

NEGATYWNA

Koszt realizacji zadania znacznie przekracza kwotę przyznaną dla okręgu (420 000 zł). Brak możliwości wykonania zadania w ciągu jednego roku budżetowego.

3

Katarzyna Czupryna - Kluska, Magdalena Kowalska

Budowa miejsc postojowych
przy ul. Honoraty

168 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Należy uwzględnić konieczność wykonania dokumentacji projektowej, realizację dojścia pieszego do miejsc. Szacunkowy koszt zadania wynosi 200 000 zł.

4

Katarzyna Czupryna - Kluska, Magdalena Kowalska

Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika

258 628 zł

NEGATYWNA

Zadanie ujęte w budżecie miasta na 2017 r.

5

Michał Ziewiec

Budowa parkingu przy SP nr 22
przy ul. Harcerskiej

353 000 zł

WSTĘPNIE
NEGATYWNA

Koszt realizacji zadania znacznie przekracza kwotę przyznaną dla okręgu (420 000 zł).
Brak możliwości wykonania zadania w ciągu jednego roku budżetowego.
Istnieje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego zadania do modernizacji istniejącego parkingu. Koszt modernizacji oszacowano na kwotę 200 000 zł.

6

Tadeusz Pawełkowicz

Budowa parkingu
przy
Przedszkolu nr 29
przy ul. Hubala

319 700 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz dojścia pieszego, odwodnienia, zabezpieczenia istniejących sieci. Koszt zadania oszacowano na 353 680 zł. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste
TSM "Oskard".

7

Paulina Stachoń

Centrum Gamingowe Tsunami na terenie
ZS nr 4 przy
al. Bielskiej

75 000 zł

NEGATYWNA

Ocena negatywna z uwagi na: brak wolnych pomieszczeń w budynku szkoły, brak informacji o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom oraz zabezpieczeniu mienia, brak możliwości prowadzenia zajęć w szkole na zasadzie „drzwi otwartych”’,
brak zapewnienia trwałości i systematyczności realizacji projektu prowadzonego przez wolontariuszy,
brak możliwości powierzenia opiece wolontariuszy małoletnich użytkowników projektu, brak informacji o wolontariuszach, brak informacji o godzinach udostępnienia pomieszczeń na cele realizacji projektu.

8

Wojciech Choroba

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo - turystyczne na
osiedlu H i Ł

353 068 zł

NEGATYWNA

Miasto realizuje projekty sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców - bezpłatne (Yoga, Nordic Walking, Rusz się, Nauka jazdy oraz doskonalenia jazdy dla dzieci na Rolkach, Extreme City).
Zajęcia całoroczne (nauki pływania dla dzieci, nauki doskonalenia pływania  dla dorosłych), nauki pływania klas III.
Zajęcia okresowe - nauka jazdy na łyżwach.
Prowadzone są szkolenia dzieci i młodzieży w 10 sekcjach sportowych MOSM Tychy, zajęcia bezpłatne (piłka ręczna dziewcząt,  pływanie, siatkówka dziewcząt i chłopców, hokej na lodzie, koszykówka, tenis stołowy, zapasy, boks, kajakarstwo, lekka atletyka).
W mieście były realizowane podobne projekty, jako zadania MOSiR – Osiedlowe Centra Sportowe, zostały one wygaszone, gdyż formuła ta przy ogromnym rozwoju sektora pozarządowego, niżu demograficznego, rozwoju fitness klubów nie spotkała się zainteresowaniem mieszkańców. Pod koniec działalności frekwencja na  zajęciach była drastycznie mała.

19. os. K, L, Cztery Pory Roku (256 901 zł)

1

Łukasz Wiewióra

Boisko sportowe
na osiedlu
Cztery Pory Roku

235 000 zł

NEGATYWNA

Przez proponowaną lokalizację będzie przebiegał dojazd do Strzelnicy Golfowej ponadto na części planowany jest „Ptasi Raj”. Do czasu zrealizowania tych inwestycji  brak możliwości planowania nowych zadań.

2

Łukasz Wiewióra

Park rozrywki
na osiedlu
Cztery Pory Roku

240 000 zł

NEGATYWNA

Przez proponowaną lokalizację będzie przebiegał dojazd do Strzelnicy Golfowej ponadto na części planowany jest „Ptasi Raj”. Do czasu zrealizowania tych inwestycji  brak możliwości planowania nowych zadań.

3

Michał Kasperczyk,
Krzysztof Woźniak

Rodzinny rajd rowerowy Karolinki

9 200 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

4

Michał Kasperczyk,
 Krzysztof Woźniak

Imprezy integracyjne dla mieszkańców osiedla K, L, Cztery Pory Roku

17 500 zł

POZYTYWNA

Bez uwag.

5

Małgorzata Kasperczyk

Bezpieczne przejście dla pieszych
na al. Bielskiej

100 000 zł

NEGATYWNA

Realizacja zadania polegająca na doposażeniu przejścia w sygnalizację planowana jest w ramach zadania systemu ITS.

6

Michał Kasperczyk,
Krzysztof Woźniak

Kreatywny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 6
przy ul. Konecznego

230 200 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz pozyskania mapy do celów projektowych. Koszt zadania oszacowano na 234 200 zł.

7

Grażyna Stasiak

Siłownia plenerowa na osiedlu K

107 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie zlokalizowane na działce nie stanowiącej własności miasta.

8

Joanna Basińska

Siłownia pod chmurką przy
ul. Kubicy

250 000 zł

NEGATYWNA

Spółdzielnie nie wyraziły zgody na realizację zadania. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste SM "Karolina", SM "Komunalnik".

9

Alojza Domagała

Zagospodarowanie osiedla K

252 750 zł

NEGATYWNA

Zadanie zlokalizowane poza okręgiem konsultacyjnym.
Działka nr 4314/50 objęta jest planowaną budową drogi PPOŻ dla osiedla – projekt pn. „Budowa zjazdu i drogi dojazdowej dla służb ratowniczych przy
ul. Jaśkowickiej w Tychach na działkach nr 4960/50 i 4314/50”, którego inwestorem jest SM Karolina.

20. os. M, U (255 184 zł)

1

Maciej Brzozowski

Budowa parkingu
przy
ul. Uczniowskiej 42-50

125 000 zł

POZYTYWNA

Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste TSM "Oskard".

2

Dominika Kramarczyk

Modernizacja ogrodu na terenie Przedszkola nr 26 przy
ul. Młodzieżowej

183 023 zł

NEGATYWNA

Realizacja zagospodarowania terenu po wykonaniu w 2018 r. termomodernizacji P26 z uwagi na mogące nastąpić zniszczenia związane z składowiskiem materiałów, robotami  ziemnymi i montażowymi związanymi z termomodernizacją.

3

Iwona Elbin-Cupendiuk

Budowa stacji napraw rowerów przy
al. Piłsudskiego

8 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na konieczność wybrukowania nawierzchni wokół stacji należy zwiększyć koszty do 9 000 zł.

4

Bogdan Buczek

Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw i siłowni na osiedlu M

255 184 zł

POZYTYWNA

Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste TSM "Oskard".

5

Dorota Grzesica

Bezpieczne przejście dla pieszych na
ul. Dmowskiego

120 000 zł

NEGATYWNA

Realizacja doposażenia przejść dla pieszych w sygnalizację świetlną planowana jest do wykonania przez MZUiM w 2017 r.

6

Anna Banaś

Budowa stanowisk dla rowerów na osiedlu U

5 400 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Należy doliczyć koszt dokumentacji projektowej oraz wykonania utwardzenia pod stojaki. Łączny koszt zadania oszacowano na 10 900 zł. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste TSM "Oskard".

7

Anna Banaś

Budowa klombów na osiedlu U

16 500 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Wykazany we wniosku koszt  5000 zł na jedną rabatę jest zbyt niski, brak określonej powierzchni do zagospodarowania utrudnia jednoznaczne określenia kosztów. Proponuje się przyjąć szacunkowe koszty na każdą rabatę, co najmniej 15 000 zł, w tym koszt drzew.
Łącznie 45 000 zł. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste
TSM "Oskard".

21. os. N, O (267 730 zł)

1

Jan Łomnicki

Remont chodnika oraz ułożenie maty przerostowej na podłożu siłowni plenerowej przy
SP nr 35 przy
al. Pilsudskiego 21

170 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Brak zgody zarządcy terenu na wykonanie zadania.

2

Andrzej Niezgoda

Budowa stacji naprawy rowerów przy ciągu pieszym N-O

8 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na konieczność wybrukowania nawierzchni wokół stacji należy zwiększyć koszty
do 9 000 zł.

22. os. R (185 316 zł)

1

Henryk Radwański

Remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36

180 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Przy założonej kwocie należy liczyć się za zmniejszeniem zakresu rzeczowego. Koszt całego parkingu to kwota
około 400 000. zł. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste TSM "Oskard".

2

Tadeusz Kamiński

Budowa parkingu przy ul.Rodakowskiego
i ul. Jaśkowickiej

180 000 zł

POZYTYWNA

Realizacja zadania zgodnie z dokumentacją projektową pozostającą w posiadaniu MZUiM.

3

Agata Marek

Budowa stacji naprawy rowerów przy SP nr 10
przy
ul. Borowej 123

8 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na konieczność wybrukowania nawierzchni wokół stacji należy zwiększyć koszty
do 9 000 zł.

4

Natalia Ćwikowska

Budowa sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu
ulic Borowej
i Jaśkowickiej 

130 000 zł

NEGATYWNA

Przedmiotowe skrzyżowanie nie spełnia kryteriów ustalających potrzebę zastosowania sygnalizacji zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. Na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została pozytywnie zaopiniowana budowa wyniesionego skrzyżowania w tym miejscu. 

5

Norbert Stworzyjan

Bezpłatne osiedlowe zajęcia sportowo - turystyczne
na osiedlu R

185 316 zł

NEGATYWNA

Miasto realizuje projekty sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców - bezpłatne (Yoga, Nordic Walking, Rusz się, Nauka jazdy oraz doskonalenia jazdy dla dzieci na Rolkach, Extreme City).
Zajęcia całoroczne (nauki pływania dla dzieci, nauki doskonalenia pływania  dla dorosłych), nauki pływania klas III.
Zajęcia okresowe - nauka jazdy
na łyżwach.
Prowadzone są szkolenia dzieci i młodzieży w 10 sekcjach sportowych MOSM Tychy, zajęcia bezpłatne (piłka ręczna dziewcząt,  pływanie, siatkówka dziewcząt i chłopców, hokej na lodzie, koszykówka, tenis stołowy, zapasy, boks, kajakarstwo, lekka atletyka).
W mieście były realizowane podobne projekty, jako zadania MOSiR – Osiedlowe Centra Sportowe, zostały one wygaszone, gdyż formuła ta przy ogromnym rozwoju sektora pozarządowego, niżu demograficznego, rozwoju fitness klubów nie spotkała się zainteresowaniem mieszkańców. Pod koniec działalności frekwencja na  zajęciach była drastycznie mała.

os. T, W (Teresa, Weronika - zachód) (240 355 zł)

1

Maciej Bodzioch

Budowa zatoki autobusowej
przy al. Piłsudskiego

75 000 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości terenowych wykonania zatoki.

2

Maciej Bodzioch

Wymiana wiaty przystankowej
przy al. Piłsudskiego

20 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie zostało ujęte w budżecie Miejskiego Zarządu Komunikacji
w 2017 r.

3

Anna Łodyga, Zdzisław Banasiak

Remont nawierzchni ul. Witosa-boczna wraz z parkingami
i chodnikami oraz wymiana oświetlenia

138 440 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Oświetlenie przewidziane jest do projektowania w ramach zadania pn.”Modernizacja oświetlenia w mieście Tychy”. Oświetlenie przewidziane do wymiany po nabyciu od Tauron Dystrybucja S.A. i zakończeniu prac projektowych. Remont nawierzchni możliwy do realizacji. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste
SM "Weronika".

4

Małgorzata Stawicka

Budowa chodnika oraz montaż lamp przy
ul. Turkusowej

100 130 zł

NEGATYWNA

Zakres zadania przewidziany jest do projektowania w ramach zadania pn.”Modernizacja oświetlenia w mieście Tychy”. Oświetlenie przewidziane do wymiany po nabyciu od Tauron Dystrybucja S.A. i zakończeniu prac projektowych. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste SM "Teresa".

5

Maciej Bodzioch

Monitoring parkingu przy ul. Turkusowej

45 000 zł

WSTĘPNIE NEGATYWNA

Parking, który planuje się objąć monitoringiem został wykonany w ostatnich latach.  Niezasadne jest niszczenie nawierzchni parkingu. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste wspólnota garażowa.

6

Magdalena Mrozek

Remont
ul. Wieniawskiego - boczna od nr 63
do nr 79

55 000 zł

NEGATYWNA

Zadanie zlokalizowane na działkach nie stanowiących własności miasta.

24. os. Z, Z1 (208 500 zł)

1

Ryszard Bisaga

Zagospodarowanie terenu przy ZS nr 9 przy
ul. Zgrzebnioka 45

208 500 zł

WSTĘPNIE POZYZYTYWNA

Istnieje możliwość wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych. Brak możliwości wykonania zatoki dla autobusów oraz sygnalizacji świetlnej.

2

Dominika Pierzchała

Stacja naprawy rowerów przy
ul. Nad Jeziorem

8 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Z uwagi na konieczność wybrukowania nawierzchni wokół stacji należy zwiększyć koszty
do 9 000 zł.

3

Aleksander Czenczak

Ułożenie maty przerostowej na placu zabaw przy
ul. Zaręby 38 i 62

81 720 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Po skorygowaniu cen
koszt zadania oszacowano
na 90 000 zł. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste TSM "Zuzanna".

4

Aleksander Czenczak

Ułożenie maty przerostowej na placu zabaw przy
ul. Zapolskiej 15

33 840 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Po skorygowaniu cen
koszt zadania oszacowano
na 40 000 zł. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste TSM "Zuzanna".

5

Aleksander Czenczak

Ułożenie maty przerostowej na placu zabaw przy
ul. Zgrzebnioka 4
i ul. Żółkiewskiego 26

87 640 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Po skorygowaniu cen
koszt zadania oszacowano
na 90 000 zł. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste TSM "Zuzanna".

6

Ryszard Piątkowski

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych
na osiedlu Z

72 000 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Po skorygowaniu cen
koszt zadania oszacowano
na 45 000 zł. Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste TSM "Zuzanna".

7

Aleksandra Spisak - Golemo

Doposażenie siłowni na osiedlu Z1

74 840 zł

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Po skorygowaniu cen jednostkowych urządzeń i chodnika oraz doliczeniu kosztów dokumentacji zachodzi konieczność podniesienia kwoty
do 90 000 zł.

8

Hanna Zielińska

Budowa parkingu
i chodnika przy
ul. Żółkiewskiego

142 250 zł

NEGATYWNA

Brak możliwości wykonania zadania w ciągu jednego roku budżetowego. Konieczność wycinki drzew - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa nie wyraża zgodny na wycinkę drzewostanu.Własność Gmina Miasta Tychy, użytkowanie wieczyste TSM "Zuzanna".

 

PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
2425262728 2930
Ładowanie...